Adviezen

Gratis water op muziekfestivals of gewoon overal? De Vlaamse Jeugdraad kreeg recent de adviesvraag of dit verplicht zou moeten worden. De Vlaamse Jeugdraad is voorstander van deze maatregel, maar alleen als dit niet enkel beperkt blijft tot muziekfestivals. Drinkwater is een basisrecht en dit moet...
De Vlaamse Regering gaf haar goedkeuring aan het actieplan Vlaams gecoördineerd Vrijwilligersbeleid. Het plan, dat 24 acties telt, bouwt verder op de conceptnota voor een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid. De acties moeten volgende doelstellingen hebben: bijdragen tot Vlaamse...
Een mantelzorger is een persoon die niet professioneel, maar omwille van een sociale of emotionele band een zorgbehoevende persoon op regelmatige basis helpt en ondersteunt in het dagelijks leven. In juli ‘16 kreeg de Vlaamse Jeugdraad een adviesvraag op het Ontwerp van het Vlaams Mantelzorgplan...
De Vlaamse Jeugdraad schreef een advies op het voorstel van een aantal Vlaamse Parlementsleden. Zij dienden op 18 mei 2016 een voorstel van decreet in om de Vlaamse Codex Fiscaliteit te wijzigen. Met hun voorstel verlenen ze een automatische vrijstelling van onroerende voorheffing aan erkende...
De Vlaamse Jeugdraad stelt vast dat veel jongeren zich zorgen maken over de situatie van mensen op de vlucht en in het bijzonder over het welzijn van vluchtende leeftijdsgenoten. In hun thuisland zijn deze kinderen en jongeren blootgesteld aan oorlog en geweld, ze maakten een moeilijke overtocht en...
In mei 2016 sprak de Vlaamse Jeugdraad zich uit als voorstander van stemrecht op 16. Stemrecht, geen stemplicht We kiezen als Vlaamse Jeugdraad bewust voor stemrecht en geen stemplicht. Geen enkele jongere is dezelfde. Niet elke jongere voelt zich klaar om te gaan stemmen. De Vlaamse Jeugdraad is...
In de beleidsnota Jeugd van minister Gatz werd de evaluatie van het decreet Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid van 2012 aangekondigd. Er werd gepleit voor een wijziging van het decreet en niet voor een volledig een nieuw decreet. Op het voorstel van het Parlement werd de Vlaamse Jeugdraad om...
Wij willen aandacht voor Jeugdinformatie in alle beleidsdomeinen en extra aandacht voor de rol van menselijk contact binnen Jeugdinformatie. De Vlaamse Regering heeft een verantwoordelijkheid wat betreft Jeugdinformatie. Deze verantwoordelijkheid gaat verder dan enkel het beleidsdomein ‘Jeugd’...
“Aandacht voor stedelijkheid wordt extra criterium bij het geven van subsidies aan jeugdorganisaties” De Vlaamse Regering wil rekening houden met een extra beoordelingscriterium bij het beoordelen van subsidies voor jeugdorganisaties. Voortaan zullen deze organisaties extra worden beoordeeld op de...
“Een Masterplan mag heus wel wat meer ambitie tonen” Het Vlaams Regeerakkoord kondigde een Masterplan Bivakplaatsen aan, om het aanbod aan verblijfsruimte tijdens de vakantieperiodes voor jeugdverenigingen groter te maken. De jeugdsector werd gevraagd om een aantal knelpunten op te lijsten en...

Pagina's