Adviezen

De Vlaamse Jeugdraad neemt het initiatief om advies te geven over twee voorontwerpen van decreet met betrekking tot ruimtelijke ordening, met name het voorontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid en het voorontwerp van...
De dubbelzinnige en vrij ongenuanceerde beeldvorming in de publieke opinie en het politiek discours over jongeren en gaming, is de aanleiding voor dit advies. Het maatschappelijk debat en de publieke opinie richten zich vooral op de gewelddiscussie, de verslavingsproblematiek, de moral panic en de...
Ter voorbereiding van het nieuwe Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 2020 liet Toerisme Vlaanderen de studie “Ruimte voor toerisme en recreatie in Vlaanderen” (RuiTeR) uitvoeren. Op basis van dit rapport werden voor de toeristisch-recreatieve sector een aantal beleidsaanbevelingen geformuleerd op...
Het voorontwerp van decreet over afwisselend leren en werken is op 29 februari 2008 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Aan het voorontwerp van decreet gingen een discussienota en een conceptnota vooraf. De Vlaamse Scholierenkoepel werkte mee aan het advies over de discussienota “leren en werken...
Een van de acties die de Vlaamse Regering in de beleidsrotonde mobiliteit van het Vlaams Jeugdbeleidsplan 2006-2009 vooropstelt, is dat ze zal onderzoeken of module 10 van het mobiliteitsconvenant uitgebreid kan worden naar andere jeugdspecifieke plaatsen. Als lokale besturen op dit ogenblik module...
De Commission on Sustainable Development (CSD) is in 1992 opgericht, als resultaat van een VN-top over milieu en ontwikkeling en is verantwoordelijk voor de uitvoering van internationale afspraken op het gebied van mondiale duurzame ontwikkeling, namelijk: Agenda 21, de Rio Declaration en het...
Het OESO-rapport ‘Recognition of Non-Formal and Informal Learning in Flanders (Belgium) geeft een overzicht van en een kritische reflectie over het EVC-beleid in Vlaanderen. Het OESOonderzoeksrapport is gebaseerd op een vooronderzoek uitgevoerd door CESOR. CESOR bracht in dit vooronderzoek het EVC-...
Kinderen, jongeren, hun organisaties en de trein… de Vlaamse Jeugdraad zet in het kader van de onderhandelingen over de beheersovereenkomst tussen de federale overheid en de NMBS de punten op een rij waardoor de relatie tussen de spoor- wegmaatschappij en de jeugdige consument verbeterd kan worden...
Als waakhond over de positieve beeldvorming van kinderen en jongeren, was de Vlaamse Jeugdraad onthutst over de berichten over de Mosquito en het groeiende gebruik in Nederland en Groot-Brittannië. We willen er snel op reageren om te voorkomen dat het systeem ook in België ingeburgerd zal raken...
De ledenvergadering van het European Youth Forum van 9 en 10 november 2007 keurde de ‘Resolution on an annual European Youth Capital’ goed. Met deze resolutie schaarde het European Youth Forum zich achter het principe van een Europese jongerenhoofdstad, naar analogie met de Europese culturele...

Pagina's