Adviezen

Er zijn nog heel wat onduidelijkheden over de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers. Bovendien is deze wet nog steeds niet ten volle uitgevoerd wegens het uitblijven van een aantal koninklijke besluiten. We betreuren deze gebrekkige uitvoering, maar focussen ons in dit advies...
De European Youth Foundation (EYF) is het fonds van de Raad van Europa dat een belangrijke rol speelt voor internationale non-gouvernementele jeugdorganisaties door de financiële ondersteuning van hun activiteiten en projecten. Het fonds haalt zijn geld uit de verplichte jaarlijkse financiële steun...
Ter gelegenheid van de wereldconferentie rond kunst- en cultuureducatie van de UNESCO voerde professor Anne Bamford een mondiaal onderzoek uit naar de impact van kunst en cultuur op de ontwikkeling van het kind in het onderwijs. Na dit mondiale onderzoek kwam uit verschillende landen de vraag voor...
De Vlaamse Jeugdraad neemt het initiatief om advies te geven over twee voorontwerpen van decreet met betrekking tot ruimtelijke ordening, met name het voorontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid en het voorontwerp van...
De dubbelzinnige en vrij ongenuanceerde beeldvorming in de publieke opinie en het politiek discours over jongeren en gaming, is de aanleiding voor dit advies. Het maatschappelijk debat en de publieke opinie richten zich vooral op de gewelddiscussie, de verslavingsproblematiek, de moral panic en de...
Ter voorbereiding van het nieuwe Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 2020 liet Toerisme Vlaanderen de studie “Ruimte voor toerisme en recreatie in Vlaanderen” (RuiTeR) uitvoeren. Op basis van dit rapport werden voor de toeristisch-recreatieve sector een aantal beleidsaanbevelingen geformuleerd op...
Het voorontwerp van decreet over afwisselend leren en werken is op 29 februari 2008 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Aan het voorontwerp van decreet gingen een discussienota en een conceptnota vooraf. De Vlaamse Scholierenkoepel werkte mee aan het advies over de discussienota “leren en werken...
Een van de acties die de Vlaamse Regering in de beleidsrotonde mobiliteit van het Vlaams Jeugdbeleidsplan 2006-2009 vooropstelt, is dat ze zal onderzoeken of module 10 van het mobiliteitsconvenant uitgebreid kan worden naar andere jeugdspecifieke plaatsen. Als lokale besturen op dit ogenblik module...
De Commission on Sustainable Development (CSD) is in 1992 opgericht, als resultaat van een VN-top over milieu en ontwikkeling en is verantwoordelijk voor de uitvoering van internationale afspraken op het gebied van mondiale duurzame ontwikkeling, namelijk: Agenda 21, de Rio Declaration en het...
Het OESO-rapport ‘Recognition of Non-Formal and Informal Learning in Flanders (Belgium) geeft een overzicht van en een kritische reflectie over het EVC-beleid in Vlaanderen. Het OESOonderzoeksrapport is gebaseerd op een vooronderzoek uitgevoerd door CESOR. CESOR bracht in dit vooronderzoek het EVC-...

Pagina's