Adviezen

“Aandacht voor stedelijkheid wordt extra criterium bij het geven van subsidies aan jeugdorganisaties” De Vlaamse Regering wil rekening houden met een extra beoordelingscriterium bij het beoordelen van subsidies voor jeugdorganisaties. Voortaan zullen deze organisaties extra worden beoordeeld op de...
“Een Masterplan mag heus wel wat meer ambitie tonen” Het Vlaams Regeerakkoord kondigde een Masterplan Bivakplaatsen aan, om het aanbod aan verblijfsruimte tijdens de vakantieperiodes voor jeugdverenigingen groter te maken. De jeugdsector werd gevraagd om een aantal knelpunten op te lijsten en...
Middelen voor particulier jeugdhuiswerk zijn niet voor gemeentebesturen bestemd. Jeugdhuizen kunnen een subsidie ontvangen voor een bovenlokaal project dat de artistieke expressie en ondernemerschap bij hun jongeren bevordert. De Vlaamse Regering wil de uitvoeringsbesluiten wijzigen, zodat meer...
Al geruime tijd wordt het maatschappelijk debat overheerst door de problematiek en aanpak van ‘gewelddadige radicalisering’ in onze samenleving. De Vlaamse Regering stelde in april 2015 een Actieplan op ‘ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme’. In...
De Vlaamse Jeugdraad werd advies gevraagd over het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden Cultuur, Jeugd en Brussel. Dit 'Minidecreet' heeft tot doel enkele technische verbeteringen aan te brengen binnen de bestaande decreten jeugd. Het gaat om een lichte wijziging...
De Vlaamse Jeugdraad bracht in 2014-2015 een groep jongeren samen in het kader van de Gestructureerde Dialoog. Dit is een Europees project dat jongeren de kans gaf om deel te nemen aan een groot participatief proces dat plaatsvond over heel Europa. Achttien maanden lang gingen ze in debat met...
De kansen die jongeren en jeugdwerkers krijgen door deel te nemen aan internationale uitwisselingsprogramma’s zijn voor de Vlaamse Jeugdraad erg belangrijk. We brachten al in 2004 een advies uit over dit onderwerp. Nu 10 jaar later is de titel van dit advies, “Weg met die wettelijke obstakels”, nog...
Het programmadecreet 2016 neemt enkele maatregelen op met betrekking tot de begrotingsartikelen van het jeugdwerk. Ten eerste wil de Vlaamse Regering voorkomen dat de mogelijk instroom van nieuwe erkende jeugdorganisaties op het einde van de rit leidt tot al te grote besparingen bij de huidige. Ze...
De Vlaamse Regering nam enkele beslissingen omtrent de nieuwe bevoegdheden van de provincies. Ze schreef een ontwerpdecreet ‘houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies’. De Vlaamse Jeugdraad kreeg hierover geen adviesvraag, maar wil toch enkele aandachtspunten...
De conceptnota "Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van schoolkinderen" zet een aantal krijtlijnen uit over de toekomst van het organisatiemodel voor de opvang en vrije tijd van schoolkinderen. De Vlaamse Regering wil hierover het debat aangaan met de verschillende...

Pagina's