Adviezen

In mei 2016 sprak de Vlaamse Jeugdraad zich uit als voorstander van stemrecht op 16. Stemrecht, geen stemplicht We kiezen als Vlaamse Jeugdraad bewust voor stemrecht en geen stemplicht. Geen enkele jongere is dezelfde. Niet elke jongere voelt zich klaar om te gaan stemmen. De Vlaamse Jeugdraad is...
In de beleidsnota Jeugd van minister Gatz werd de evaluatie van het decreet Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid van 2012 aangekondigd. Er werd gepleit voor een wijziging van het decreet en niet voor een volledig een nieuw decreet. Op het voorstel van het Parlement werd de Vlaamse Jeugdraad om...
Wij willen aandacht voor Jeugdinformatie in alle beleidsdomeinen en extra aandacht voor de rol van menselijk contact binnen Jeugdinformatie. De Vlaamse Regering heeft een verantwoordelijkheid wat betreft Jeugdinformatie. Deze verantwoordelijkheid gaat verder dan enkel het beleidsdomein ‘Jeugd’...
“Aandacht voor stedelijkheid wordt extra criterium bij het geven van subsidies aan jeugdorganisaties” De Vlaamse Regering wil rekening houden met een extra beoordelingscriterium bij het beoordelen van subsidies voor jeugdorganisaties. Voortaan zullen deze organisaties extra worden beoordeeld op de...
“Een Masterplan mag heus wel wat meer ambitie tonen” Het Vlaams Regeerakkoord kondigde een Masterplan Bivakplaatsen aan, om het aanbod aan verblijfsruimte tijdens de vakantieperiodes voor jeugdverenigingen groter te maken. De jeugdsector werd gevraagd om een aantal knelpunten op te lijsten en...
Middelen voor particulier jeugdhuiswerk zijn niet voor gemeentebesturen bestemd. Jeugdhuizen kunnen een subsidie ontvangen voor een bovenlokaal project dat de artistieke expressie en ondernemerschap bij hun jongeren bevordert. De Vlaamse Regering wil de uitvoeringsbesluiten wijzigen, zodat meer...
Al geruime tijd wordt het maatschappelijk debat overheerst door de problematiek en aanpak van ‘gewelddadige radicalisering’ in onze samenleving. De Vlaamse Regering stelde in april 2015 een Actieplan op ‘ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme’. In...
De Vlaamse Jeugdraad werd advies gevraagd over het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden Cultuur, Jeugd en Brussel. Dit 'Minidecreet' heeft tot doel enkele technische verbeteringen aan te brengen binnen de bestaande decreten jeugd. Het gaat om een lichte wijziging...
De Vlaamse Jeugdraad bracht in 2014-2015 een groep jongeren samen in het kader van de Gestructureerde Dialoog. Dit is een Europees project dat jongeren de kans gaf om deel te nemen aan een groot participatief proces dat plaatsvond over heel Europa. Achttien maanden lang gingen ze in debat met...
De kansen die jongeren en jeugdwerkers krijgen door deel te nemen aan internationale uitwisselingsprogramma’s zijn voor de Vlaamse Jeugdraad erg belangrijk. We brachten al in 2004 een advies uit over dit onderwerp. Nu 10 jaar later is de titel van dit advies, “Weg met die wettelijke obstakels”, nog...

Pagina's