Adviezen

Op 30 januari 2015 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten rond de subsidiëring van de lokale besturen. Doel: verschillende subsidieregelingen voor lokale besturen – o.a. de middelen van het decreet lokaal jeugdbeleid – integreren...
De aanpak van armoede is een belangrijke prioriteit voor de Vlaamse Jeugdraad. Meer dan 10 % van de kinderen in Vlaanderen leeft onder de armoededrempel. Voor bepaalde categorieën, waaronder kinderen in gezinnen met een zeer lage werkintensiteit (66 %), in laagopgeleide gezinnen (40 %), of met een...
Op 28/10 publiceerde onze nieuwe Minister van Jeugd zijn beleidsnota, met daarin enkele actiepunten die hij graag verwezenlijkt ziet na zijn beleidsperiode. Als Vlaamse Jeugdraad hebben wij, vanuit onze decretale functie om de Vlaamse Regering te adviseren, geprobeerd om evenwichtige adviespunten...
Begin april 2014 is het Actieplan Jeugdhulp overhandigd aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. Het actieplan, dat resoluut de kaart van het kind en de jongere trekt, is opgesteld overheen sectoren: Algemeen Welzijnswerk, Kind & Gezin, de sector van personen met een...
Op 3 oktober keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet met bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 en het voorontwerp van decreet met bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 principieel goed. De Vlaamse Jeugdraad wordt hierop niet om advies...
Het Vlaams Jeugdbeleidsplan (VJBP) legde het geïntegreerd jeugdbeleid van de Vlaamse Regering vast. Het besteedde bijzondere aandacht aan het jeugdwerkbeleid en de rechten van het kind. Het VJBP bepaalde de doelstellingen van de Vlaamse Regering in alle bevoegdheidsdomeinen en de...
In 2000 namen de lidstaten van de Verenigde Naties, op basis van de Mileniumverklaring, Mileniumdoelstellingen aan. Deze doelstellingen zouden in 2015 behaald moeten zijn. Vooral op gebied van duurzame ontwikkeling, onderwijs, kinderoverleving, moedersterfte, sanitaire voorzieningen en HIV is het...
Eind 2013 maakte De Ambrassade de resultaten bekend van een grootschalig onderzoek over het actueel fuifklimaat in Vlaanderen . Dit onderzoek peilde naar het belang en de betekenis van fuiven voor jongeren en ook naar de problemen die ze ervaren als fuifbezoeker en -organisator. Op basis van de...
Naar aanleiding van een vraag tot advies van minister Pascal Smet op 23 mei 2012 over de ‘banalisering van geweld in onze samenleving’ zijn de Vlaamse Jeugdraad en Steunpunt Jeugd in 2012 een project gestart over geweld in de georganiseerde vrije tijd van jongeren en kinderen. Hierbij werd gevraagd...
De beleidsnota Jeugd 2009-2014 van minister Smet bevat de strategische doelstelling: ‘Kinderen en jongeren ruimte geven om competenties te ontdekken en ontwikkelen’ en de operationele doelstelling : ‘het competentiedenken en - handelen in het jeugdwerk zelf stimuleren door de bestaande, maar...

Pagina's