Adviezen

Het programmadecreet 2016 neemt enkele maatregelen op met betrekking tot de begrotingsartikelen van het jeugdwerk. Ten eerste wil de Vlaamse Regering voorkomen dat de mogelijk instroom van nieuwe erkende jeugdorganisaties op het einde van de rit leidt tot al te grote besparingen bij de huidige. Ze...
De Vlaamse Regering nam enkele beslissingen omtrent de nieuwe bevoegdheden van de provincies. Ze schreef een ontwerpdecreet ‘houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies’. De Vlaamse Jeugdraad kreeg hierover geen adviesvraag, maar wil toch enkele aandachtspunten...
De conceptnota "Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van schoolkinderen" zet een aantal krijtlijnen uit over de toekomst van het organisatiemodel voor de opvang en vrije tijd van schoolkinderen. De Vlaamse Regering wil hierover het debat aangaan met de verschillende...
De Vlaamse Jeugdraad is blij dat de rechten van jongeren op internationaal niveau meer en meer aandacht krijgen. We erkennen daarbij de bijdrage van de Vlaamse overheid. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat ook ons land meer actie onderneemt om de rechtensituatie van jongeren te verbeteren...
Volgens het decreet van 2012 houdende het voeren van een vernieuwd Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid moet de Vlaamse regering uiterlijk één jaar na het begin van elke legislatuur een Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) voorleggen aan het Vlaams parlement. Dit JKP legt het...
Op 30 januari 2015 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten rond de subsidiëring van de lokale besturen. Doel: verschillende subsidieregelingen voor lokale besturen – o.a. de middelen van het decreet lokaal jeugdbeleid – integreren...
De aanpak van armoede is een belangrijke prioriteit voor de Vlaamse Jeugdraad. Meer dan 10 % van de kinderen in Vlaanderen leeft onder de armoededrempel. Voor bepaalde categorieën, waaronder kinderen in gezinnen met een zeer lage werkintensiteit (66 %), in laagopgeleide gezinnen (40 %), of met een...
Op 28/10 publiceerde onze nieuwe Minister van Jeugd zijn beleidsnota, met daarin enkele actiepunten die hij graag verwezenlijkt ziet na zijn beleidsperiode. Als Vlaamse Jeugdraad hebben wij, vanuit onze decretale functie om de Vlaamse Regering te adviseren, geprobeerd om evenwichtige adviespunten...
Begin april 2014 is het Actieplan Jeugdhulp overhandigd aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. Het actieplan, dat resoluut de kaart van het kind en de jongere trekt, is opgesteld overheen sectoren: Algemeen Welzijnswerk, Kind & Gezin, de sector van personen met een...
Op 3 oktober keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet met bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 en het voorontwerp van decreet met bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 principieel goed. De Vlaamse Jeugdraad wordt hierop niet om advies...

Pagina's