Adviezen

Naar aanleiding van een vraag tot advies van minister Pascal Smet op 23 mei 2012 over de ‘banalisering van geweld in onze samenleving’ zijn de Vlaamse Jeugdraad en Steunpunt Jeugd in 2012 een project gestart over geweld in de georganiseerde vrije tijd van jongeren en kinderen. Hierbij werd gevraagd...
De beleidsnota Jeugd 2009-2014 van minister Smet bevat de strategische doelstelling: ‘Kinderen en jongeren ruimte geven om competenties te ontdekken en ontwikkelen’ en de operationele doelstelling : ‘het competentiedenken en - handelen in het jeugdwerk zelf stimuleren door de bestaande, maar...
Op 22 november 2013 keurde de Vlaamse Regering het “ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport” (kortweg: ontwerp tot wijziging...
De Vlaamse Regering keurde op 4 oktober 2013 het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 (het ‘Programmadecreet’) principieel goed. De Vlaamse Jeugdraad screende dit voorontwerp vanuit het oogpunt van kinderen, jongeren en hun organisaties en bracht advies...
In januari 2013 startte een nieuwe cyclus van de gestructureerde dialoog, een initiatief van Europa om jongeren dichter te betrekken bij de uitwerking van het Europese Jeugdbeleid. Voor de periode januari 2013 - juni 2014 schoof Europa ‘sociale inclusie’ naar voor als onderwerp van deze dialoog. De...
Het Vlaams mobiliteitsplan is de leidraad voor hoe we ons in de toekomst zullen verplaatsen. De Vlaamse Jeugdraad vraagt om in dit plan werk te maken van een duurzame en jeugdvriendelijke mobiliteit. Kortom een plan dat er voor zorgt dat kinderen en jongeren zelfstandig, veilig en op een leuke...
Kadervorming, dat is het geheel aan vormingen en opleidingen voor al wie jeugdwerkinitiatieven begeleidt en animeert. Denk maar aan vorming tot animator of hoofdinstructeur. De manier waar dit gebeurt is gebonden aan regels. Deze regels worden nu gewijzigd en de Vlaamse Jeugdraad geeft nog zijn...
De nota 'Doorgroeien in cultuur' zet de visie van beleidsmakers uit voor cultuureducatie voor volwassenen. Leren over cultuur kan overal, thuis, tijdens een uitstap. En dat geldt niet alleen voor -18-jarigen. Samen met de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media en de Vlaamse...
De Vlaamse begroting, dat is een verhaal van centen. De Vlaamse Jeugdraad screent het voorstel en gaat na wat dit betekent voor lokaal en provinciaal jeugdbeleid.
Vanuit onze brede en positieve visie op seksualiteit zien we de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren als een groeiproces waar steun en begeleiding bij horen in een positief én veilig klimaat. Met dit advies doet de Vlaamse Jeugdraad in samenwerking met verschillende partners concrete...

Pagina's