Adviezen

De nota 'Doorgroeien in cultuur' zet de visie van beleidsmakers uit voor cultuureducatie voor volwassenen. Leren over cultuur kan overal, thuis, tijdens een uitstap. En dat geldt niet alleen voor -18-jarigen. Samen met de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media en de Vlaamse...
De Vlaamse begroting, dat is een verhaal van centen. De Vlaamse Jeugdraad screent het voorstel en gaat na wat dit betekent voor lokaal en provinciaal jeugdbeleid.
Vanuit onze brede en positieve visie op seksualiteit zien we de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren als een groeiproces waar steun en begeleiding bij horen in een positief én veilig klimaat. Met dit advies doet de Vlaamse Jeugdraad in samenwerking met verschillende partners concrete...
Het participatiedecreet heeft als doel om z oveel mogelijk burgers te laten ‘deelnemen’ en ‘deelhebben’ aan sport, cultuur en jeugdwerk in Vlaanderen. Het decreet ging van start in 2008, na 5 jaar was het tijd voor een evaluatie. In dit advies geeft de Jeugdraad zijn bedenkingen mee.
Het Vlaams Jeugdbeleidsplan 2010-2014 (VJBP) legt het geïntegreerd jeugdbeleid van de Vlaamse Regering vast. Het Vlaams Actieplan Kinderrechten 2011-2014 (VAK) schrijft wat de Vlaamse Regering zal realiseren om haar beleid in overeenstemming te brengen met de slotbeschouwingen van het VN-Comité...
De Vlaamse overheid werkt vanuit haar visie op wonen het nieuwe Woonbeleidsplan uit. De Vlaamse Jeugdraad geeft met dit advies input voor een jeugdgericht woonbeleid met toekomstgerichte keuzes voor een kindvriendelijke woonomgeving en voor betaalbare woningen, ook voor jonge starters.
De Vlaamse Jeugdraad brengt advies uit op de uitvoeringsbesluiten die criteria vastleggen voor de verdeling van subsidies aan jeugdhuizen in uitvoering van een bovenlokaal project.
Jongeren hebben nood aan maatschappelijke en politieke vorming en zien hierin een rol weggelegd voor het onderwijs. De Vlaamse Jeugdraad geeft in dit advies aanbevelingen om maatschappelijke en politieke vorming te implementeren in het onderwijs.
De Gemeentelijke Administratieve Sanctie kortweg GAS werd eind jaren negentig in het leven geroepen als instrument om overlast snel, efficiënt en daadwerkelijk het hoofd te bieden. Binnen dit lokale veiligheidsbeleid vormen jongeren meer en meer een aparte doelgroep. Dat vertaalde zich in 2004 ook...
Het Vlaams parlement vraagt advies aan de Vlaamse Jeugdraad rond de voorgestelde wijzigingen in het derde arbeidscircuit, kortweg DAC-decreet. De wijzigingen betreffen de herverdeling van de middelen voor de aanvullende subsidie voor tewerkstelling binnen de sector gemeentelijk jeugdwerkbeleid.

Pagina's