Adviezen

De Vlaamse overheid werkt vanuit haar visie op wonen het nieuwe Woonbeleidsplan uit. De Vlaamse Jeugdraad geeft met dit advies input voor een jeugdgericht woonbeleid met toekomstgerichte keuzes voor een kindvriendelijke woonomgeving en voor betaalbare woningen, ook voor jonge starters.
De Vlaamse Jeugdraad brengt advies uit op de uitvoeringsbesluiten die criteria vastleggen voor de verdeling van subsidies aan jeugdhuizen in uitvoering van een bovenlokaal project.
Jongeren hebben nood aan maatschappelijke en politieke vorming en zien hierin een rol weggelegd voor het onderwijs. De Vlaamse Jeugdraad geeft in dit advies aanbevelingen om maatschappelijke en politieke vorming te implementeren in het onderwijs.
De Gemeentelijke Administratieve Sanctie kortweg GAS werd eind jaren negentig in het leven geroepen als instrument om overlast snel, efficiënt en daadwerkelijk het hoofd te bieden. Binnen dit lokale veiligheidsbeleid vormen jongeren meer en meer een aparte doelgroep. Dat vertaalde zich in 2004 ook...
Het Vlaams parlement vraagt advies aan de Vlaamse Jeugdraad rond de voorgestelde wijzigingen in het derde arbeidscircuit, kortweg DAC-decreet. De wijzigingen betreffen de herverdeling van de middelen voor de aanvullende subsidie voor tewerkstelling binnen de sector gemeentelijk jeugdwerkbeleid.
Voor kinderen en jongeren verlagen specifieke maatregelen de drempel om een museum binnen te stappen. Vroeg in contact komen met cultuur verhoogt de cultuurparticipatie aanzienlijk in hun verdere levensloop. Naar aanleiding van de evaluatie en afschaffing van de 1-euromaatregel geeft de Vlaamse...
De Vlaamse Regering werkt aan een nieuw Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het beschrijft de langetermijnvisie op ruimtelijke ordening. De Vlaamse Jeugdraad geeft advies op het groenboek vanuit de blik van kinderen, jongeren en hun organisaties.
De Vlaamse jeugdraad adviseert proactief aan minister Smet op dit voorstel tot aanbeveling van de Europese Commissie. Mensen verwerven heel wat competenties buiten de formele schoolwereld. De (h)erkenning van dat leren is zowel voor kinderen, jongeren als hun organisaties een belangrijk thema.
Het ontwerp van Besluit bevat alle praktische modaliteiten van het vernieuwde decreet houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ. De Vlaamse Jeugdraad adviseert op het ontwerp van besluit.
Het uitvoeringsbesluit regelt de projectsubsidies voor ontwikkelingseducatie en brengt enkele wijzigingen aan in het besluit over de financiering van stages bij internationale organisaties. De Vlaamse Jeugdraad adviseert op dit besluit.

Pagina's