Adviezen

Het ontwerp van Besluit bevat alle praktische modaliteiten van het vernieuwde decreet houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ. De Vlaamse Jeugdraad adviseert op het ontwerp van besluit.
Het uitvoeringsbesluit regelt de projectsubsidies voor ontwikkelingseducatie en brengt enkele wijzigingen aan in het besluit over de financiering van stages bij internationale organisaties. De Vlaamse Jeugdraad adviseert op dit besluit.
Jongeren willen gehoord worden! Ze willen hun visie delen met de beleidsmakers en betrokken zijn bij het beleid. Maar hoe moeten ze dit aanpakken? Hoe kunnen ze zelf participeren en zorgen voor échte participatie? Het traject Jongerenambassadeurs voor participatie’ heeft geprobeerd hierover...
Het huidige reglement op basis waarvan infrastructuursubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang verleend kunnen worden, wordt omgevormd tot een besluit. Omdat deze subsidies ook betrekking hebben op jeugdinfrastructuur vroeg Minister Smet ons om advies. Wegens de grote...
Op 6 juli 2012 keurde de Vlaamse regering het decreet houdende de ondersteuning en de stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid goed. De Vlaamse jeugdraad geeft advies over het uitvoeringsbesluit van het decreet.
Kinderen, jongeren en hun organisaties zijn belangrijke gebruikers van de (openbare) ruimte. In dit advies doet de Vlaamse Jeugdraad aanbevelingen om de positie van kinderen en jongeren bij ruimtelijke planningsprocessen te versterken.
Tijdens haar vergadering van 22 juni 2012 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake een mededelingsprocedure (hierna: “het Protocol”).1 Via deze...
Openbaar vervoer is voor jongeren het middel bij uitstek om zich zelfstandig te verplaatsen. Het maakt deel uit van hun basismobiliteit. Daarom wil de Vlaamse Jeugdraad een optimale regeling voor deze groep. We zetten een reeks voorstellen op een rij om jongeren aangenaam, betaalbaar en makkelijk...
De Vlaamse jeugdraad ontving een adviesvraag van de Kamer van Volksvertegenwoordigers rond wetsvoorstellen m.b.t. ticketverkoop en doorverkoop voor evenementen. Als basis voor dit advies lanceerden we een online enquête en hielden enkele gesprekken met experts in ticketverkoop van kleinere...
De conceptnota tekent het beleid rond mediawijsheid uit voor de volgende jaren en gaat in op de rol die de Vlaamse overheid in dit beleidsdomein zal spelen. De Vlaamse Jeugdraad adviseert op vraag van de Minister van Onderwijs en Jeugd en de Minister van Media.

Pagina's