Adviezen

Voor kinderen en jongeren verlagen specifieke maatregelen de drempel om een museum binnen te stappen. Vroeg in contact komen met cultuur verhoogt de cultuurparticipatie aanzienlijk in hun verdere levensloop. Naar aanleiding van de evaluatie en afschaffing van de 1-euromaatregel geeft de Vlaamse...
De Vlaamse Regering werkt aan een nieuw Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het beschrijft de langetermijnvisie op ruimtelijke ordening. De Vlaamse Jeugdraad geeft advies op het groenboek vanuit de blik van kinderen, jongeren en hun organisaties.
De Vlaamse jeugdraad adviseert proactief aan minister Smet op dit voorstel tot aanbeveling van de Europese Commissie. Mensen verwerven heel wat competenties buiten de formele schoolwereld. De (h)erkenning van dat leren is zowel voor kinderen, jongeren als hun organisaties een belangrijk thema.
Het ontwerp van Besluit bevat alle praktische modaliteiten van het vernieuwde decreet houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ. De Vlaamse Jeugdraad adviseert op het ontwerp van besluit.
Het uitvoeringsbesluit regelt de projectsubsidies voor ontwikkelingseducatie en brengt enkele wijzigingen aan in het besluit over de financiering van stages bij internationale organisaties. De Vlaamse Jeugdraad adviseert op dit besluit.
Jongeren willen gehoord worden! Ze willen hun visie delen met de beleidsmakers en betrokken zijn bij het beleid. Maar hoe moeten ze dit aanpakken? Hoe kunnen ze zelf participeren en zorgen voor échte participatie? Het traject Jongerenambassadeurs voor participatie’ heeft geprobeerd hierover...
Het huidige reglement op basis waarvan infrastructuursubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang verleend kunnen worden, wordt omgevormd tot een besluit. Omdat deze subsidies ook betrekking hebben op jeugdinfrastructuur vroeg Minister Smet ons om advies. Wegens de grote...
Op 6 juli 2012 keurde de Vlaamse regering het decreet houdende de ondersteuning en de stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid goed. De Vlaamse jeugdraad geeft advies over het uitvoeringsbesluit van het decreet.
Kinderen, jongeren en hun organisaties zijn belangrijke gebruikers van de (openbare) ruimte. In dit advies doet de Vlaamse Jeugdraad aanbevelingen om de positie van kinderen en jongeren bij ruimtelijke planningsprocessen te versterken.
Tijdens haar vergadering van 22 juni 2012 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake een mededelingsprocedure (hierna: “het Protocol”).1 Via deze...

Pagina's