Adviezen

Openbaar vervoer is voor jongeren het middel bij uitstek om zich zelfstandig te verplaatsen. Het maakt deel uit van hun basismobiliteit. Daarom wil de Vlaamse Jeugdraad een optimale regeling voor deze groep. We zetten een reeks voorstellen op een rij om jongeren aangenaam, betaalbaar en makkelijk...
De Vlaamse jeugdraad ontving een adviesvraag van de Kamer van Volksvertegenwoordigers rond wetsvoorstellen m.b.t. ticketverkoop en doorverkoop voor evenementen. Als basis voor dit advies lanceerden we een online enquête en hielden enkele gesprekken met experts in ticketverkoop van kleinere...
De conceptnota tekent het beleid rond mediawijsheid uit voor de volgende jaren en gaat in op de rol die de Vlaamse overheid in dit beleidsdomein zal spelen. De Vlaamse Jeugdraad adviseert op vraag van de Minister van Onderwijs en Jeugd en de Minister van Media.
Minister Crevits werkt aan een nieuw mobiliteitsplan Vlaanderen. Het beschrijft in hoofdlijnen de langetermijnvisie op duurzame mobiliteit. De Vlaamse Jeugdraad beantwoordt de adviesvraag over de missie en visie van het plan.
Het uitvoeringsbesluit bevat alle praktische modaliteiten van het vernieuwde decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid. De Vlaamse Jeugdraad adviseert op het besluit.
Op 1 februari ontvingen de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC), de Vlaamse Jeugdraad (VJR) en de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) een formele adviesvraag over een conceptnota cultuureducatie.1 In deze conceptnota tekenen de ministers Schauvliege en Smet vanuit de...
Naar aanleiding van de voorstellen tot wijziging van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) geeft de Vlaamse Jeugdraad proactief advies vanuit de leefwereld van jongeren.
Op 3 februari 2012 gaf de Vlaamse regering een tweede principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet houdende de ondersteuning en de stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid. De Vlaamse Jeugdraad geeft advies om de ondersteuning van het...
Dit decreet is een belangrijk stimuleringsdecreet voor jeugdtoeristische activiteiten in Vlaanderen. Het decreet biedt ondersteuning aan de aanbieders van overnachtingsmogelijkheden voor kinderen en jongeren, zowel individueel als in groepsverband. De Vlaamse Jeugdraad adviseert op het voorontwerp...
Op 23 november 2011 kwam de Europese Commissie met het voorstel Erasmus for All. Een gemeenschappelijk programma voor onderwijs, training, jeugd en sport. De Vlaamse Jeugdraad geeft aanbevelingen voor verbeteringen van het voorstel van de Europese Commissie.

Pagina's