Adviezen

Minister Crevits werkt aan een nieuw mobiliteitsplan Vlaanderen. Het beschrijft in hoofdlijnen de langetermijnvisie op duurzame mobiliteit. De Vlaamse Jeugdraad beantwoordt de adviesvraag over de missie en visie van het plan.
Het uitvoeringsbesluit bevat alle praktische modaliteiten van het vernieuwde decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid. De Vlaamse Jeugdraad adviseert op het besluit.
Op 1 februari ontvingen de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC), de Vlaamse Jeugdraad (VJR) en de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) een formele adviesvraag over een conceptnota cultuureducatie.1 In deze conceptnota tekenen de ministers Schauvliege en Smet vanuit de...
Naar aanleiding van de voorstellen tot wijziging van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) geeft de Vlaamse Jeugdraad proactief advies vanuit de leefwereld van jongeren.
Op 3 februari 2012 gaf de Vlaamse regering een tweede principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet houdende de ondersteuning en de stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid. De Vlaamse Jeugdraad geeft advies om de ondersteuning van het...
Dit decreet is een belangrijk stimuleringsdecreet voor jeugdtoeristische activiteiten in Vlaanderen. Het decreet biedt ondersteuning aan de aanbieders van overnachtingsmogelijkheden voor kinderen en jongeren, zowel individueel als in groepsverband. De Vlaamse Jeugdraad adviseert op het voorontwerp...
Op 23 november 2011 kwam de Europese Commissie met het voorstel Erasmus for All. Een gemeenschappelijk programma voor onderwijs, training, jeugd en sport. De Vlaamse Jeugdraad geeft aanbevelingen voor verbeteringen van het voorstel van de Europese Commissie.
Op 6 juli 2011 keurde het Vlaams Parlement het ‘planlastendecreet’ goed. De sectorale decreten, waaronder het ‘decreet lokaal en provinciaal jeugdbeleid’ worden hieraan aangepast. De Vlaamse Jeugdraad geeft advies om de ondersteuning van het jeugdwerk en de participatie van jonge mensen blijvend te...
Het Vlaams Actieplan Kinderrechten (VAK) sluit aan bij het Vlaams Jeugdbeleidsplan 2010-2014, en moet waarborgen dat de Vlaamse Regering haar verbintenissen op het vlak van kinderrechten nakomt. De Vlaamse Jeugdraad ziet kinderrechten als één van de belangrijkste uitgangspunten voor het jeugd- en...
Op 10 juni 2011 keurde de Vlaamse regering de principes goed voor de reglementering van het maximale geluidsniveau op muziekevenementen. Deze principes worden uitgewerkt in een besluit van de Vlaamse regering. De Vlaamse Jeugdraad schrijft een advies op dit besluit met bijzondere aandacht voor de...

Pagina's