Adviezen

Het decreet ‘houdende flankerende maatregelen ter bevordering van de participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport, kortweg ‘participatiedecreet’, trad in 2008 in werking . De Vlaamse Jeugdraad biedt input voor de geplande evaluatie van het decreet in 2011.
Jongeren erkennen de noodzaak van duurzame consumptie, en zijn ook bereid om duurzamer te consumeren. De Vlaamse Jeugdraad vraagt een uitgewerkt kader/overheidsbeleid om duurzame consumptie te promoten. Op deze manier moet het voor mensen eenvoudiger worden om te kiezen voor de meest duurzame...
In de beleidsbrief jeugd kondigt Pascal Smet een hervorming aan van de ‘bovenbouw’ van het jeugdbeleid. Dit werd geconcretiseerd in een voorstel tot wijziging van het decreet Vlaams Jeugd‐ en kinderrechtenbeleid. De Vlaamse Jeugdraad adviseert proactief op dit voorstel.
De Vlaamse Jeugdraad geeft proactief advies op de tekst ‘Voorontwerp van decreet houdende een vernieuwd jeugd‐ en kinderrechtenbeleid’ van 22/12/2010. Het advies richt zich tot de minister van Jeugd.
Rijden onder invloed van alcohol blijft één van de belangrijkste problemen in verkeersveiligheid. Jongeren zijn hierbij één van de risicogroepen. De Vlaamse Jeugdraad doet voorstellen om dit gedrag te vermijden bij jongeren en volwassenen, met nadruk op de context en preventie.
Op 19 januari 2011 lanceerde minister Schauvliege een voorstel voor een Vlaamse reglementering betreffende een nieuwe geluidsnorm voor elektronisch versterkte muziek. De Vlaamse Jeugdraad schrijft een advies met bijzondere aandacht voor de gevolgen voor de kleine en occasionele organisatoren.
De Vlaamse Jeugdraad schreef op 8 juni 2010 een brief naar minister Smet met de vraag: “Welke visie op en aanpak van het jeugdwerk voor en door allochtone kinderen en jongeren heeft de minister?” Op 31 augustus 2010 kreeg de Vlaamse Jeugdraad een wedervraag om een aanzet te doen tot visie rond...
De Vlaamse Regering heeft een nieuwe regeling ontworpen over de financiering van stages in internationale organisaties. Jongeren zijn de voornaamste doelgroep van het besluit.
n het kader van de planlastenvermindering voor gemeentebesturen ontwikkelde minister Bourgeois een voorontwerp van decreet houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse gemeenschap en het Vlaamse Gewest aan lokale besturen subsidies worden toegekend (planlastendecreet). Het...
In het regeerakkoord 2009‐2014 engageert de Vlaamse Regering zich voor de opmaak van het derde Vlaams jeugdbeleidsplan (2010‐2014). Dit plan legt tot 2014 het geïntegreerd jeugdbeleid van de Vlaamse Regering vast. De Vlaamse Jeugdraad beantwoordt de adviesvraag van minister Pascal Smet.

Pagina's