Adviezen

Op 6 juli 2011 keurde het Vlaams Parlement het ‘planlastendecreet’ goed. De sectorale decreten, waaronder het ‘decreet lokaal en provinciaal jeugdbeleid’ worden hieraan aangepast. De Vlaamse Jeugdraad geeft advies om de ondersteuning van het jeugdwerk en de participatie van jonge mensen blijvend te...
Het Vlaams Actieplan Kinderrechten (VAK) sluit aan bij het Vlaams Jeugdbeleidsplan 2010-2014, en moet waarborgen dat de Vlaamse Regering haar verbintenissen op het vlak van kinderrechten nakomt. De Vlaamse Jeugdraad ziet kinderrechten als één van de belangrijkste uitgangspunten voor het jeugd- en...
Op 10 juni 2011 keurde de Vlaamse regering de principes goed voor de reglementering van het maximale geluidsniveau op muziekevenementen. Deze principes worden uitgewerkt in een besluit van de Vlaamse regering. De Vlaamse Jeugdraad schrijft een advies op dit besluit met bijzondere aandacht voor de...
Op vrijdag 4 maart 2011 keurde de Vlaamse Regering ‘Kunst verandert!’ goed, een conceptnota rond de inhoudelijke vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs (DKO). De Vlaamse Jeugdraad beantwoordt de adviesvraag van minister Pascal Smet.
Het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid wil bijdragen tot het versterken van de maatschappelijke positie van kinderen en jongeren en het stimuleren van de diversiteit van en de deelname aan de activiteiten van de jeugdsector. De Vlaamse Jeugdraad geeft advies op de tekst ‘...
Bijna alle jongeren doen vroeger of later een studentenjob en moeten zich dan houden aan de regels die daarrond bestaan. Maar hoe jongerenvriendelijk zijn de nieuwe voorwaarden voor vakantiewerk die vanaf 1 januari 2012 ingaan? Dit advies aan de overheid screent de nieuwe wetgeving rond...
De Europese Unie ging in januari 2010 een gestructureerde dialoog aan met haar jeugdige bevolking. In Vlaanderen heeft deze dialoog de vorm gekregen van “Jongerenambassadeurs voor werk”, georganiseerd door de Vlaamse Jeugdraad . De raad geeft de Europese aanbevelingen mee aan het Vlaamse beleid.
De commissie Sociale zaken van de senaat besprak op 22 maart 2011 vier voorstellen betreffende vrijwilligerswerk. Hoewel dit federale materie is, geeft de Vlaamse Jeugdraad in dit advies haar standpunten omdat heel veel jongeren vrijwilligerswerk verrichten.
Minister Crevits werkt aan een nieuw mobiliteitsplan Vlaanderen. Het beschrijft in hoofdlijnen de langetermijnvisie (2040) op duurzame mobiliteit. De Vlaamse Jeugdraad beantwoordt de adviesvraag over de beschikbare teksten van het eerste, informatieve deel van het plan.
Het decreet ‘houdende flankerende maatregelen ter bevordering van de participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport, kortweg ‘participatiedecreet’, trad in 2008 in werking . De Vlaamse Jeugdraad biedt input voor de geplande evaluatie van het decreet in 2011.

Pagina's