Adviezen

Op vrijdag 4 maart 2011 keurde de Vlaamse Regering ‘Kunst verandert!’ goed, een conceptnota rond de inhoudelijke vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs (DKO). De Vlaamse Jeugdraad beantwoordt de adviesvraag van minister Pascal Smet.
Het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid wil bijdragen tot het versterken van de maatschappelijke positie van kinderen en jongeren en het stimuleren van de diversiteit van en de deelname aan de activiteiten van de jeugdsector. De Vlaamse Jeugdraad geeft advies op de tekst ‘...
Bijna alle jongeren doen vroeger of later een studentenjob en moeten zich dan houden aan de regels die daarrond bestaan. Maar hoe jongerenvriendelijk zijn de nieuwe voorwaarden voor vakantiewerk die vanaf 1 januari 2012 ingaan? Dit advies aan de overheid screent de nieuwe wetgeving rond...
De Europese Unie ging in januari 2010 een gestructureerde dialoog aan met haar jeugdige bevolking. In Vlaanderen heeft deze dialoog de vorm gekregen van “Jongerenambassadeurs voor werk”, georganiseerd door de Vlaamse Jeugdraad . De raad geeft de Europese aanbevelingen mee aan het Vlaamse beleid.
De commissie Sociale zaken van de senaat besprak op 22 maart 2011 vier voorstellen betreffende vrijwilligerswerk. Hoewel dit federale materie is, geeft de Vlaamse Jeugdraad in dit advies haar standpunten omdat heel veel jongeren vrijwilligerswerk verrichten.
Minister Crevits werkt aan een nieuw mobiliteitsplan Vlaanderen. Het beschrijft in hoofdlijnen de langetermijnvisie (2040) op duurzame mobiliteit. De Vlaamse Jeugdraad beantwoordt de adviesvraag over de beschikbare teksten van het eerste, informatieve deel van het plan.
Het decreet ‘houdende flankerende maatregelen ter bevordering van de participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport, kortweg ‘participatiedecreet’, trad in 2008 in werking . De Vlaamse Jeugdraad biedt input voor de geplande evaluatie van het decreet in 2011.
Jongeren erkennen de noodzaak van duurzame consumptie, en zijn ook bereid om duurzamer te consumeren. De Vlaamse Jeugdraad vraagt een uitgewerkt kader/overheidsbeleid om duurzame consumptie te promoten. Op deze manier moet het voor mensen eenvoudiger worden om te kiezen voor de meest duurzame...
In de beleidsbrief jeugd kondigt Pascal Smet een hervorming aan van de ‘bovenbouw’ van het jeugdbeleid. Dit werd geconcretiseerd in een voorstel tot wijziging van het decreet Vlaams Jeugd‐ en kinderrechtenbeleid. De Vlaamse Jeugdraad adviseert proactief op dit voorstel.
De Vlaamse Jeugdraad geeft proactief advies op de tekst ‘Voorontwerp van decreet houdende een vernieuwd jeugd‐ en kinderrechtenbeleid’ van 22/12/2010. Het advies richt zich tot de minister van Jeugd.

Pagina's