Adviezen

De Vlaamse Jeugdraad schreef een advies op het voorstel van een aantal Vlaamse Parlementsleden. Zij dienden op 18 mei 2016 een voorstel van decreet in om de Vlaamse Codex Fiscaliteit te wijzigen. Met hun voorstel verlenen ze een automatische vrijstelling van onroerende voorheffing aan erkende...
“Een Masterplan mag heus wel wat meer ambitie tonen” Het Vlaams Regeerakkoord kondigde een Masterplan Bivakplaatsen aan, om het aanbod aan verblijfsruimte tijdens de vakantieperiodes voor jeugdverenigingen groter te maken. De jeugdsector werd gevraagd om een aantal knelpunten op te lijsten en...
De conceptnota "Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van schoolkinderen" zet een aantal krijtlijnen uit over de toekomst van het organisatiemodel voor de opvang en vrije tijd van schoolkinderen. De Vlaamse Regering wil hierover het debat aangaan met de verschillende...
Naar aanleiding van een vraag tot advies van minister Pascal Smet op 23 mei 2012 over de ‘banalisering van geweld in onze samenleving’ zijn de Vlaamse Jeugdraad en Steunpunt Jeugd in 2012 een project gestart over geweld in de georganiseerde vrije tijd van jongeren en kinderen. Hierbij werd gevraagd...
De beleidsnota Jeugd 2009-2014 van minister Smet bevat de strategische doelstelling: ‘Kinderen en jongeren ruimte geven om competenties te ontdekken en ontwikkelen’ en de operationele doelstelling : ‘het competentiedenken en - handelen in het jeugdwerk zelf stimuleren door de bestaande, maar...
Op 22 november 2013 keurde de Vlaamse Regering het “ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport” (kortweg: ontwerp tot wijziging...
Kadervorming, dat is het geheel aan vormingen en opleidingen voor al wie jeugdwerkinitiatieven begeleidt en animeert. Denk maar aan vorming tot animator of hoofdinstructeur. De manier waar dit gebeurt is gebonden aan regels. Deze regels worden nu gewijzigd en de Vlaamse Jeugdraad geeft nog zijn...
Het Vlaams parlement vraagt advies aan de Vlaamse Jeugdraad rond de voorgestelde wijzigingen in het derde arbeidscircuit, kortweg DAC-decreet. De wijzigingen betreffen de herverdeling van de middelen voor de aanvullende subsidie voor tewerkstelling binnen de sector gemeentelijk jeugdwerkbeleid.
Het ontwerp van Besluit bevat alle praktische modaliteiten van het vernieuwde decreet houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ. De Vlaamse Jeugdraad adviseert op het ontwerp van besluit.
Het huidige reglement op basis waarvan infrastructuursubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang verleend kunnen worden, wordt omgevormd tot een besluit. Omdat deze subsidies ook betrekking hebben op jeugdinfrastructuur vroeg Minister Smet ons om advies. Wegens de grote...

Pagina's