Adviezen

De Vlaamse Jeugdraad is positief over de voorgestelde tekst, maar maakt zich zorgen over de financiering van de verschillende subsidielijnen. Ze vraagt aan de regering om hier snel duidelijkheid in te scheppen en de sector te betrekken in de totstandkoming van de uitvoeringsbesluiten.
In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering werd beslist om een Vlaamse visie uit te werken met betrekking tot de aanpak van jeugddelinquentie. De Vlaamse Regering wilde meteen ook werk maken van een regelgevend initiatief. Het voorontwerp van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht regelt de Vlaamse bevoegdheid wat betreft het bepalen van de reactiewijzen op jeugddelinquentie.
Onze Vlaamse Regering heeft een Vlaams jeugd- en kinderrechtenplan, ook wel het JKP genoemd. Als Vlaamse Jeugdraad volgen we met aandacht de inspanningen die onze Vlaamse Regering doet om dit plan ook in de praktijk te brengen. We formuleerden een advies bij het ontstaan van het JKP en ook bij deze...
Het voorstel van de Regering betreft een wijziging aan het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Concreet wil de Vlaamse Regering de huidige bepalingen over de erkenningsvoorwaarden en de bijhorende rapportageverplichtingen aanpassen aan de recente beslissing om de politieke...
Op 15 februari 2017 dienden Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Van Rompuy en andere CD&V-fractieleden een conceptnota in voor nieuwe regelgeving met betrekking tot de invoering van een gegarandeerd aanbod van vrijwillige burgerdienst voor jongeren in bij het Vlaamse parlement. De Vlaamse Jeugdraad startte al in november 2016 een participatief traject richting een gedragen advies dat uiteindelijke werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van april 2017.
Door de vernieuwde taakstelling van de provincies en de bijhorende wijziging in financiering, dienen twee ‘jeugddecreten’ aangepast te worden. De eerdere beslissing van de Vlaamse Regering om de provincies om de taken van de provincies inzake jeugd over te nemen, heeft ook decretale gevolgen. Om...
Jaarlijks worden er door het jeugdtoerisme in Vlaanderen zo’n 3 miljoen overnachtingen gegenereerd, dat is meer dan 10% van het totale aantal toeristische overnachtingen1. Er op uit trekken met, voor en door jongeren zit ingebakken in ons jeugdwerk en is vaak een essentieel onderdeel van hun...
Eind 2016 werd het “decreet Vlaams jeugdbeleid” gewijzigd. De Vlaamse regering heeft de bijhorende uitvoeringsbesluiten nu navenant gewijzigd. De Vlaamse Jeugdraad gaf reeds advies op de eigenlijke wijzigingen in het decreet. De bijkomende aanpassingen in de uitvoeringsbesluiten zijn louter van...
Recent werd het “decreet lokaal en provinciaal jeugdbeleid” twee maal gewijzigd. De Vlaamse regering heeft de bijhorende uitvoeringsbesluiten nu navenant gewijzigd. De Vlaamse Jeugdraad gaf reeds advies op deze wijzigingen. Het advies op de uitvoeringsbesluiten handelt dan ook over de inhoudelijke...
De Vlaamse Regering gaf haar goedkeuring aan het actieplan Vlaams gecoördineerd Vrijwilligersbeleid. Het plan, dat 24 acties telt, bouwt verder op de conceptnota voor een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid. De acties moeten volgende doelstellingen hebben: bijdragen tot Vlaamse...

Pagina's