Adviezen

Door de vernieuwde taakstelling van de provincies en de bijhorende wijziging in financiering, dienen twee ‘jeugddecreten’ aangepast te worden. De eerdere beslissing van de Vlaamse Regering om de provincies om de taken van de provincies inzake jeugd over te nemen, heeft ook decretale gevolgen. Om...
Jaarlijks worden er door het jeugdtoerisme in Vlaanderen zo’n 3 miljoen overnachtingen gegenereerd, dat is meer dan 10% van het totale aantal toeristische overnachtingen1. Er op uit trekken met, voor en door jongeren zit ingebakken in ons jeugdwerk en is vaak een essentieel onderdeel van hun...
Eind 2016 werd het “decreet Vlaams jeugdbeleid” gewijzigd. De Vlaamse regering heeft de bijhorende uitvoeringsbesluiten nu navenant gewijzigd. De Vlaamse Jeugdraad gaf reeds advies op de eigenlijke wijzigingen in het decreet. De bijkomende aanpassingen in de uitvoeringsbesluiten zijn louter van...
Recent werd het “decreet lokaal en provinciaal jeugdbeleid” twee maal gewijzigd. De Vlaamse regering heeft de bijhorende uitvoeringsbesluiten nu navenant gewijzigd. De Vlaamse Jeugdraad gaf reeds advies op deze wijzigingen. Het advies op de uitvoeringsbesluiten handelt dan ook over de inhoudelijke...
De Vlaamse Regering gaf haar goedkeuring aan het actieplan Vlaams gecoördineerd Vrijwilligersbeleid. Het plan, dat 24 acties telt, bouwt verder op de conceptnota voor een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid. De acties moeten volgende doelstellingen hebben: bijdragen tot Vlaamse...
In de beleidsnota Jeugd van minister Gatz werd de evaluatie van het decreet Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid van 2012 aangekondigd. Er werd gepleit voor een wijziging van het decreet en niet voor een volledig een nieuw decreet. Op het voorstel van het Parlement werd de Vlaamse Jeugdraad om...
Wij willen aandacht voor Jeugdinformatie in alle beleidsdomeinen en extra aandacht voor de rol van menselijk contact binnen Jeugdinformatie. De Vlaamse Regering heeft een verantwoordelijkheid wat betreft Jeugdinformatie. Deze verantwoordelijkheid gaat verder dan enkel het beleidsdomein ‘Jeugd’...
Middelen voor particulier jeugdhuiswerk zijn niet voor gemeentebesturen bestemd. Jeugdhuizen kunnen een subsidie ontvangen voor een bovenlokaal project dat de artistieke expressie en ondernemerschap bij hun jongeren bevordert. De Vlaamse Regering wil de uitvoeringsbesluiten wijzigen, zodat meer...
De Vlaamse Jeugdraad werd advies gevraagd over het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden Cultuur, Jeugd en Brussel. Dit 'Minidecreet' heeft tot doel enkele technische verbeteringen aan te brengen binnen de bestaande decreten jeugd. Het gaat om een lichte wijziging...
Het programmadecreet 2016 neemt enkele maatregelen op met betrekking tot de begrotingsartikelen van het jeugdwerk. Ten eerste wil de Vlaamse Regering voorkomen dat de mogelijk instroom van nieuwe erkende jeugdorganisaties op het einde van de rit leidt tot al te grote besparingen bij de huidige. Ze...

Pagina's