Vlaamse Jeugdraad bespreekt Beleidsbrief Jeugd met kabinet

28/10/2016Tags: Beleidsbrief, Minister, Gatz, beleidsdossiers, regiodecreet, diversiteit, Bruggenbouwers, Beleidsnetwerk diversiteit

Op donderdag 27 oktober ging een delegatie van de Vlaamse Jeugdraad langs op het Kabinet Jeugd voor een eerste overleg over de nieuwe Beleidsbrief 2017 van minister Gatz. Het overleg stond in het teken van de beleidsbrief Jeugd. Maar op de agenda stonden ook enkele beleidsdossiers die vandaag en ook in 2017 nog belangrijk zullen zijn voor kinderen, jongeren en hun organisaties.

We gaven aan dat we tevreden zijn met de acties van de minister rond bvb. het gecoördineerd vrijwilligersbeleid en het masterplan bivakplaatsen. Daarnaast gaven we onze bezorgdheden door rond de volgende drie thema’s: regiodecreet Jeugd en overheveling provinciale middelen, plannen diversiteit en structurele inbedding van initiatieven zoals projectsubsidies, vraag naar meer samenwerking, inspraak en participatie tussen enerzijds Vlaamse jeugdraad en jeugdsector en anderzijds de Minister.

Het Regiodecreet Jeugd en overheveling provinciale middelen

Het regiodecreet, of het decreet van jeugdwerk van bovenlokaal niveau... Hoe het zal noemen is nog niet duidelijk maar dat het er komt staat vast. Komend voorjaar wil de minister zijn ontwerp voorleggen. De Reflectiegroep (boven)Lokaal jeugdbeleid kreeg vorige week vrijdag een toelichting over de inhoudelijke plannen en invulling van het decreet. De grote lijnen werden opgenomen in de Beleidsbrief Jeugd en bieden een duidelijk beeld op het kader dat dit decreet zal vormgegeven.  We zijn blij met het behoud van de personeelsmiddelen voor de ondersteuning van maatschappelijke kwetsbare kinderen en jongeren, de jeugdhuizen en de verenigingen voor kinderen en jongeren met een beperking.

Maar we pleiten ondertussen al meer dan 2 jaar voor duidelijkheid rond de andere taken van het provinciaal jeugdbeleid. Die taken die niets te maken hebben met de overheveling van bakstenen of mensen. We bezorgden al tal van documenten met argumenten en oplossingen om een antwoord te vinden op het behoud van de verschillende, minder tastbare, opdrachten die door het provinciaal jeugdbeleid werden gerealiseerd. Deze opdrachten zijn bvb de fuifondersteuning, organiseren van bovenlokale jeugdparticipatie, ondersteuning jeugdlokalen, veiligheid speelruimte, …  Momenteel blijkt uit de plannen nog steeds dat er geen middelen zullen overgeheveld worden die gelinkt zijn aan deze thema’s. Alweer een ondersteuning van het jeugdwerk die geruisloos lijkt weg te vallen. Op Vlaams niveau zijn er nochtans voldoende organisaties die mits toewijzing van een klein bedrag aan middelen deze opdrachten vrij eenvoudig kunnen continueren. We blijven de komende weken dit dossier op tafel leggen en op dezelfde nagel kloppen. Er zijn al genoeg geoormerkte middelen voor jeugdwerkondersteuning teloor gegaan de afgelopen jaren.

Het thema diversiteit en de plannen van de minister met het Beleidsnetwerk Diversiteit en de projectsubsidie Bruggenbouwers

De minister zet sterk in op stedelijkheid en diversiteit. En dat kunnen we alleen maar ondersteunen. We lopen met de jeugdsector al enige tijd een duurzaam traject dat wil uitmonden in concrete aanbevelingen voor het beleid en een gezamenlijk antwoord wil bieden op de diversiteitsvraagstukken van vandaag. De aanbevelingen van het Burgerkabinet van de minister, dat parallel liep aan het traject van onze sector, en de visietekst ‘Jeugdwerk en/of diversiteit’ mondde in september uit in een Rondetafel waar mede de basis voor de inhoud van de beleidsopties van 2017 werden vormgegeven. Als verlengde daarvan richt de minister een Beleidsnetwerk Diversiteit op dat met vertegenwoordigers uit de sector en medewerkers van de Afdeling Jeugd en kabinet concreet aan aanbevelingen wil werken.

Daarnaast stellen we vast dat de minister zijn ambities met betrekking tot stedelijkheid en diversiteit kracht bijzet door, al dan niet samen met andere ministers, projectoproepen te lanceren. Na de projectoproep positieve identiteitsontwikkeling van 2015 (ism Minister Homans), komt er nu een projectoproep rond Bruggenbouwers. De thema’s zijn goed gekozen, maar voor ons mag dit ambitieuzer. Structurele ondersteuning van organisaties die de positieve identiteitsontwikkeling van jongeren versterken of inzetten op bruggenbouwers binnen een structurele werking, moet de norm blijven. Projectsubsidies dienen als aanvulling of als impuls. We vragen de minister om een duidelijk mandaat te leggen bij het Beleidsnetwerk Diversiteit en hen een centrale rol te geven in de opvolging van die projecten. We vragen om de nadruk te leggen op duurzame oplossingen voor vraagstukken die zich vandaag stellen. Projectoproepen zijn daarom een goede start maar moeten deel uitmaken van een coherente visie. Een visie op hoe het beleid ism de sector werk kan maken van diversiteit, positieve identiteit, maatschappelijke kwetsbaarheid. We willen dat het Beleidsnetwerk Diversiteit hier een belangrijke rol in toegewezen krijgt.

Vraag naar meer samenwerking, inspraak en participatie met Vlaamse jeugdraad en jeugdsector

Doelstelling 2.2.1 van de beleidsbrief Jeugd stelt: Vlaams jeugdbeleid steeds afgetoetst door en opgebouwd met de Vlaamse Jeugdraad. Het bovenstaande diversiteitstraject geldt hierbij als een mooi voorbeeld. De laatste tijd ervaren we echter ook het volledig omgekeerde. Tijdens onze commissie jeugdwerk van oktober debatteerden we met de sector fel over de beslissing die werd genomen om zeven organisaties uit ons decreet te schrappen, met name de politieke jongerenorganisaties. We maken ons zorgen over het totale gebrek aan participatie en transparantie van deze beslissing. Ook bij het dossier rond de overheveling van provinciale middelen worden onze bezorgdheden al 2 jaar te weinig erkend. We vragen de Minister dan ook uitdrukkelijk om de komende maanden en jaren belangrijke jeugdbeleidsthema’s tijdig met de Vlaamse Jeugdraad te bespreken en de bezorgdheden te erkennen.

De komende weken zitten we als Vlaamse Jeugdraad niet stil en zijn we zoals steeds de luis in de pels voor kinderen, jongeren en hun organisaties. In november staat al een opvolgingsoverleg met het kabinet gepland en gaan we langs enkele politieke fracties van het Vlaams parlement.

De volledige beleidsbrief Jeugd 2016-2017 vind je hier: bit.ly/2eeq32w