VN jongerenvertegenwoordiger Herlinde op de klimaattop in Bonn

06/11/2017

Vandaag start de COP23 in Bonn, dé VN klimaatconferentie. Ook VN jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling Herlinde Baeyens is van de partij. Zij fietste vorige week, samen met haar Franstalige collega Simon, mee met de Climate Express. Maar wat is de COP precies? En wat is de inzet? We vroegen het Herlinde.

Herlinde, kan je ons eens uitleggen in mensentaal wat de COP precies is?

COP staat voor Conference Of the Parties, en zo zijn er veel, daarom moet er nog even bij van welk VN-orgaan de conferentie is: UNFCCC, dat is de afkorting van United Nations Framework Convention on Climate Change. Het betreft dus de mensen van de VN die zich met de opwarming van het klimaat bezighouden. Maar laat ons kortweg spreken van de klimaattop, dan verstaat iedereen het.

Aha, de VN klimaattop dus! En wat staat daar te gebeuren?

Daar worden de onderhandelingen over de oplossingen voor de klimaatverandering verdergezet.

Maar er is nu toch het akkoord van Parijs?

Jep, en dat is een bijzonder goede zaak. Meer dan 130 landen hebben beloofd iets aan de klimaatopwarming te doen. Iets, dat zijn de “nationally determined contributions”. Om te zorgen dat iedereen meedoet, mocht iedereen zelf voorstellen doen wat betreft de bijdragen van hun land. Dat is natuurlijk sympathiek en zorgt ervoor dat niemand zich gedwongen voelt om dingen te doen die hen te hoog gegrepen lijken, maar de valkuil is natuurlijk dat de som van alle nationale inspanningen onvoldoende blijkt om het klimaat echt te redden. Dat is op dit moment ook het geval. Als iedereen vasthoudt aan de huidige ambities neemt de gemiddelde temperatuur op de wereld met 3,2 graden toe en dat is vèr boven de ‘veilige’ grens van 2 graden celsius. En die veilige grens is al niet echt veilig voor een aantal landen. Eén van die landen is Fiji, een kleine eilandstaat. Zij zijn dit jaar voorzitter van de COP en omdat  klimaatverandering voor hen zo bedreigend is, zijn de verwachtingen hooggespannen.

Wat zal Fiji dan juist doen?

Fiji zal zo veel mogelijk landen trachten te overtuigen hun nationally determined contributions in die mate bij te stellen dat de som van alle inspanningen de opwarming van de aarde niet alleen onder de twee graden houdt, maar zo dicht mogelijk bij de 1,5. Die discussies willen ze nu voeren, zodat die aanpassing volgend jaar in Polen, waar een nieuwe klimaattop doorgaat, officieel gemaakt kan worden. Daarnaast zal er ook gediscussieerd worden over “adaptatie” en “loss and damage”. Want alle inspanningen om de klimaatopwarming tegen te houden zullen niet vermijden dat sommige landen zich structureel zullen moeten aanpassen en dat er schade zal zijn die betaald moet worden.

En waarom is het nu belangrijk dat de Vlaamse Jeugdraad, en meer bepaald jij als jongerenvertegenwoordiger, daarop aanwezig is?

Omdat het over de leefbaarheid van de planeet in onze toekomst gaat natuurlijk. De meeste onderhandelaars en regeringsleiders zijn zo oud dat ze waarschijnlijk de echte gevolgen van de klimaatopwarming niet meer zullen meemaken, maar wij wel. En die gevolgen kunnen echt rampzalig zijn. Al het extreem weer van dit jaar (van de orkanen over de hittegolven tot de bosbranden) is nog maar een voorproefje van wat ons te wachten staat.  En wij zijn niet de enige jongeren die daarvan wakker liggen. Uit de Touristenbevraging van deze zomer hebben we geleerd dat Klimaatopwarming in de top 5 van grootste bezorgdheden van de Vlaamse jongeren staat. Natuur en milieu staat zelf in de top 3. Dus zullen wij aanwezige jongeren, samen met vele anderen, oproepen voor een verhoogde ambitie.

Waar wil je als jongerenvertegenwoordiger graag specifiek op inzetten?

Over financiering hebben we natuurlijk weinig in de pap te brokken. We zullen ons dus focussen op de onderhandelingen die betrekking hebben op klimaateducatie. Jawel, educatie over klimaatopwarming wordt gezien als een belangrijke manier om klimaatopwarming tegen te gaan. En daar zijn we het natuurlijk mee eens, want educatie is een manier om gedragsveranderingen in gang te zetten en vooral een manier om draagvlak te creëren voor de radicale politieke beslissingen die nodig zijn. Daarnaast zullen we ook ontmoetingen organiseren met onze officiële delegatie, andere jongeren, en de Belgische ministers die langskomen. Een ontmoeting met Minister Marghem staat gepland voor donderdag, en één met minister Schauvlieghe is nog in voorbereiding.

We wensen je veel succes Herlinde en hopen samen met jou dat de nodige inspanningen zullen worden gedaan om de klimaatopwarming tegen te gaan.

 

Aanbevelingen voor de klimaattop in Bonn

De Vlaamse Jeugdraad is lid van het Platform Klimaatrechtvaardigheid dat wordt gecoördineerd door 11.11.11.

Het Platform Klimaatrechtvaardigheid, dat de milieuorganisaties, vakbonden, ontwikkelingsorganisaties en jeugdraden verenigt, vraagt de Belgische en Europese beleidsmakers:

1. Breng de ambitie in lijn met het Akkoord van Parijs (ver onder 2 °C met een streefdoel van maximaal 1,5 °C)

De Europese Unie moet een voortrekker zijn en ervoor zorgen dat deze klimaattop de deur openzet voor een verhoging van de ambitie vanaf 2018.  Concreet vragen we dat België en Europa hun doelstellingen verhogen, dat ze anderen aanmoedigen hetzelfde te doen tegen 2020 en dat België een strategie bedenkt voor een rechtvaardige transitie naar een samenleving met minder broeikasgassen. We willen tegen eind dit jaar een eerste versie zien van een nationaal klimaat-en energieplan dat onder andere moet zorgen voor 100% hernieuwbare energie tegen 2050.

Daarnaast vinden we dat België en Europa druk moeten zetten op andere landen om mee te doen. Dat kan door politieke druk of door importbelastingen. Ook moet België zorgen dat haar beleid coherent is, dat maatregelen van de ene minister die van de andere niet tegenwerken.

2. Verdedig de belangen van ontwikkelingslanden en de meest kwetsbaren

De Europese Unie kan het voorzitterschap van Fiji gebruiken om de aandacht voor de meest kwetsbare landen te versterken en de internationale solidariteit te versterken. Concreet vragen we om het engagement voor de internationale klimaatfinanciering te versterken. Daarbij moet er aandacht zijn voor financiering van de adaptatie, voor steun bij verlies en schade en voor de noden van klimaatvluchtelingen. Ten slotte vragen we om een werkprogramma voor landbouw en voedselzekerheid. Landen moeten voedsel produceren op een ecologische en rechtvaardige manier.

Het Platform Klimaatrechtvaardigheid is een Belgisch nationaal politiek platform gecoördineerd door 11.11.11 en CNCD-11.11.11 en gevormd met ABVV-FGTB, ACV-CSC, ADG, APERe, Associations21, Bond Beter Leefmilieu (BBL), Beweging.net, Broederlijk Delen, CGSLB-ACLVB, Climate Express, Climaxi, Conseil de la Jeunesse, Ecokerk, Entraide et Fraternité, FSTM, Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W), Greenpeace, Inter-environnement Wallonie (IEW), Klimaat en sociale Rechtvaardigheid, Natuurpunt, NatuurpuntCVN, Oxfam- Solidariteit, Oxfam Wereldwinkels, Protos, SLCD, SOS FAIM, Vlaamse Jeugdraad, Vredeseilanden en WWF.