Pamflet #Jeugdwerkwerkt

Download hier de laatste versie van het pamflet, met op de laatste pagina een overzicht van alle jeugdwerkorganisaties die het pamflet mee ondertekenen. Wil je graag ook de naam van jouw organisatie onderaan dit pamplet? Stuur dan een mailtje naar Dries.DeSmet@vlaamsejeugdraad.be. We verwachten een naam van directeur/coördinator/voorzitter en de juiste organisatienaam.

Samen jongeren straffer maken

Zo’n 100 jeugdorganisaties hebben recent hun beleidsnota ingediend. Daarin stellen ze doelen op voor kinderen en jongeren. Ze voorzien bijvoorbeeld vakantie-opvang, begeleiden drop-outs naar de arbeidsmarkt, organiseren zinvolle vrijetijdsbesteding, …

Het jeugdwerk maakt hierover afspraken met de Vlaamse Overheid en legt die vast in een overeenkomst van 4 jaar. Dat gebeurt volgens meetbare indicatoren, die jaarlijks gecontroleerd worden. De organisaties krijgen van de Vlaamse Overheid geld om hun doelen waar te maken: het beleid neemt een deel van de werkingskosten en lonen op zich, omdat het jeugdwerk simpelweg een deel van de overheidstaken overneemt. Win-win, noemen we dat.

Maar de ‘win’ dreigt nu op verlies uit te draaien: verlies voor kwaliteitsvol jeugdwerk. De organisaties krijgen de afgelopen jaren immers systematisch minder budget. Momenteel gaat minder dan een honderdste van de Vlaamse uitgavenbegroting naar ondersteuning van het jeugdwerk. Geen vetpot... Dat bedrag gaat bovendien al enkele jaren door de kaasschaaf.

Een drastische besparing in het begin van deze regeerperiode zorgde voor naakte ontslagen in de sector en een stevige daling van het beschikbare budget. Begin 2016 moesten alle organisaties opnieuw 1.5% van hun fondsen afstaan om nieuwe jeugdwerkingen te subsidiëren. We moeten dus hetzelfde doen voor minder geld, omdat er meer organisaties erkend worden maar daar geen middelen voor zijn. Dat is niet eerlijk.

Ons Jeugdmanifest van 2 jaar geleden was een duidelijke oproep om niet te besparen op jongeren. We toonden aan dat de schaarse middelen voor jeugdwerk niet ter discussie moeten staan. Dat de overheid bewust jarenlang investeerde in onze ondersteuning, en dat wij resultaten boekten. Dat wij nodig zijn voor de samenleving.

We herhalen die boodschap. De jeugdsector wil mee de beleidsuitdagingen aangaan. We willen beleidsmakers overtuigen om duurzaam samen te werken met jeugdorganisaties, en zo de leefwereld van kinderen en jongeren beter te maken.

Want jeugdwerk werkt

Onze sector heeft enorm potentieel. We maken duizenden kinderen en jongeren warm voor de samenleving, voor zichzelf, voor hun buurt, voor elkaar. Ons doel? Die aantallen vermeerderen. Sociale en humane meerwaarde bieden, zoals we al honderd jaar doen. Jongeren doen participeren aan de samenleving.
Hen laten leren: een vak, sociale vaardigheden, zelfwaarde, of alles samen. Het jeugdwerk geeft hen ervaringen en kansen die nergens anders te vinden zijn. Het brengt hen fysiek samen, en zo leren ze elkaar kennen en appreciëren. Ze krijgen er broodnodige informatie, advies en hulp.

Toch is jeugdwerk geen toverdrankje. We kunnen er niet zijn voor iedereen en voor alle problemen. We kunnen andere levensdomeinen - zoals school, sport en welzijn - niet vervangen. Maar veel jongeren hebben ons wel nodig om de weg te vinden. We weten dat onze formule werkt . Het wordt tijd dat ook de overheid hier écht in gelooft.

Want de balans van de weegschaal helt bijna over. De besparingen zijn een feit en de gevolgen laten zich voelen. De overheden op de verschillende niveaus staan voor de keuze: besparen we verder en dwingen we jeugdwerkorganisaties tot ‘ieder voor zich’? Of geven we hen perspectief en bepalen we samen hoe overheid en jeugdwerk elkaar kunnen versterken? Dit pamflet roept op om voor het laatste te kiezen. Om volop de kracht van het jeugdwerk te erkennen en mét de organisaties samenlevingsproblemen aan te pakken.

Vanzelfsprekendheid leidt tot verval

De overheid staat voor een aantal nieuwe maatschappelijke uitdagingen. Het jeugdige middenveld wil mee aan de kar te trekken om die aan te pakken. We willen samen meer mensen bereiken, meer drempels verlagen, meer uitdagingen aangaan en meer het verschil maken. We hebben een traditie hoog te houden. Van jeugdige springers die anderen uitdagen om het anders aan te pakken. Van jongeren die in hun stad of dorp dingen doen bewegen. Van een sector die zich meestal mee achter de doelstellingen van een overheid wil zetten. Van beleid en middenveld die samen plannen maken in het belang van kinderen en jongeren. De Vlaamse Overheid vindt dit vaak zo vanzelfsprekend, dat ze er nooit echt bewust voor kiest. Zeker de afgelopen jaren niet.

Vooruit streven zit in ons jonge DNA. Maar door de toenemende en chronische besparingen doen we eigenlijk net het tegenovergestelde. We dreigen stil te vallen.

We geven, onder budgettaire druk en dik tegen onze goesting, minder jongeren een plaats. Projecten voor moeilijke doelgroepen laten we varen. Ruimte voor experiment en samenwerking is er niet meer altijd. We willen sociale problemen aanpakken, maar we kunnen niet. We plooien alsmaar meer terug op onszelf, omdat het niet anders kan. Want besparen betekent terugvallen op kerntaken.

Dat is niet alleen ons probleem, maar ook een probleem voor de samenleving. Kijk naar de recente projectaankondigingen van de Vlaamse Overheid. Er waren 78 projectindieners voor de projectoproep ‘positieve identiteitsontwikkeling’. Er was geld voor 8. Het jeugdwerk diende 100 projecten in voor de projectoproep ‘bruggen tussen sport en/of jeugdwerk en kinderen in armoede’. Er was geld voor 19. Het toont aan dat onze sector haar verantwoordelijkheid neemt. Dat tientallen organisaties iets willen doen aan het toenemende aantal jongeren dat zich afsluit van de maatschappij, aan de toenemende armoede en aan de geringe bruggen tussen organisaties met een ander divers publiek… Het toont ook aan dat er nood is aan aanvullende middelen. Maar vooral dat jeugdwerk werkt, en wil werken.

En zo wordt dit verhaal ook een verhaal van gemiste kansen. Een overheid zou dit signaal moeten begrijpen en te durven investeren in het jeugdwerk. Op een duurzame, planmatige manier. Niet alleen met tijdelijke projecten maar met structurele stimulansen en inspanningen. Door goede afspraken te maken met jeugdorganisaties, gebaseerd op vertrouwen en zekerheid. Want we steken liever tijd in de ondersteuning van onze vrijwilligers, dan in projectvoorstellen schrijven.

Een duurzaam perspectief

Wij vormen een schakel tussen overheid en beleid, tussen kinderen, jongeren en de samenleving, en tussen verschillende overheden. Op dit kruispunt kunnen en willen we meer betekenen. We zien het als onze belangrijke verantwoordelijkheid om kinderen en jongeren klaar te maken voor de samenleving. Burgerschapsvorming heet dat. We willen meer kinderen en jongeren meer kansen geven op een beter bestaan. We willen onze expertise inzetten om het beleid structureel te verbeteren. We willen vanuit onze eigen missie en visie in samenwerking met de overheid de problemen van jongeren aanpakken. We willen vooruit. Dat is ons engagement.

Meer dan ooit hebben we daarom een duurzaam beleid nodig voor jeugdorganisaties. Vanuit visie en gericht op de lange termijn. Met een overheid als partner die vertrouwt en investeert. We willen perspectief bieden aan de jeugd, en daarvoor perspectief krijgen. Want Jeugdwerk Werkt!

Onderteknaars

Volgende organisaties ondertekenden het pamflet Jeugdwerk werkt. Deze lijst werd op 05/09/2017 voor het laatst geüpdate.

Activak
AFS Interculturele Programma’s
AFYA
Akindo
Arktos
Artforum
Bizon
Bloemenstad vzw
Bouworde
Casa Blanca

Chase
Chirojeugd Vlaanderen
Circolito

Cirkus in Beweging
CJP
CLIP Taalvakanties
Creafant
Danskant vzw
Das Kunst
De Aanstokerij
De Ambrassade
Don Bosco
Evangelisch Jeugdverbond
[ew32]
Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen
FOS Open Scouting
Free-Time
Globelink
Graffiti
Groep Intro

Hannibalvakanties
Hujo
Idee Kids
JINT
Jes
Jeugd Rode Kruis
Jeugddienst Panta Rhei
Jeugd en Poëzie
JNM
Joetz
Jong CD&V
Jong en Van Zin
Jong Groen
Jongsocialisten
Jonge Helden
Karavaan
Kazou
KEI-JONG vzw
Kind en Samenleving
KLJ
Koning Kevin
KSA
Larf
Lejo
Magik
Mediaraven
Mooss

Nature
Natuur en Wetenschap
Outsider Club

Pinkster Jongeren Vlaanderen
Roeland
ROJM vzw
Scouts en Gidsen Vlaanderen
Sportavakanties vzw
Stampmedia
Top Vakantie
Tumult
Uit De Marge
Villa Basta
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
Vlaamse Jeugdraad
VVJ
Wel Jong Niet Hetero

Lees meer