Gestructureerde dialoog

De Gestructureerde Dialoog is een Europees initiatief waarbij in alle lidstaten een dialoog wordt aangegaan tussen jongeren en beleidsmakers. In alle lidstaten verzamelen we zoveel mogelijk de mening van jongeren. Deze meningen worden dan meegenomen naar de Europese Jeugdconferenties waar jongeren en beleidsmakers van over heel Europa met elkaar in dialoog gaan. Het doel van dit project is dat zowel op Europees als op alle andere niveaus niet voor, maar samen met jongeren jeugdbeleid wordt gemaakt.
De werkgroep psychisch welzijn gaat het gesprek aan met jongeren over hoe zij omgaan met psychische problemen. Welke noden en verwachtingen hebben ze om met deze problemen om te gaan? Op basis hiervan zoeken ze oplossingen om te zorgen dat jongeren gemakkelijker kunnen omgaan met hun problemen en gaan ze met beleidsmakers op Vlaams, federaal en Europees niveau in discussie over dit onderwerp.

In 2015 polst een groep van 9 jongeren tussen 18 en 24 jaar, onder de noemer Europinion, naar de mening van jongeren over hoe zij meer bij beleid kunnen betrokken worden. Met ondersteuning van de Vlaamse Jeugdraad trokken zij de straat op om jongeren aan te spreken, organiseerden zij workshops en debatten in scholen, universiteiten, jeugdraden en jeugdbewegingen en zetten ze een online-enquête op poten gezet die 1541 jongeren bereikte. Dit alles gebeurde op vraag van de Europese Commissie  in het kader van de Gestructureerde Dialoog.

Jongerenambassadeurs zijn een groep jongeren die, doen, durven en denken over maatschappelijke thema’s die jongeren aanbelangen en hun stem laten weerklinken in het beleid.

Jongeren willen gehoord worden! Jongeren willen hun stem laten horen aan de beleidsmakers en betrokken worden bij het maken van het beleid. Maar hoe moeten ze dit aanpakken? Hoe moeten ze zelf participeren en hoe kunnen ze zorgen voor échte participatie?

De Europese Unie (EU) is ervan overtuigd dat ze ook jongeren nodig hebben om verder te kunnen bouwen aan een stevig Europees verhaal.

…is een jongerenforum waar  jongeren tussen 16 en 25 jaar samenkomen om een toekomstscenario uit te tekenen met voorstellen om de klimaatverandering aan te pakken.