header.back to home

De Vlaamse Jeugdraad schreef een advies op het voorstel van een aantal Vlaamse Parlementsleden. Zij dienden op 18 mei 2016 een voorstel van decreet in om de Vlaamse Codex Fiscaliteit te wijzigen. Met hun voorstel verlenen ze een automatische vrijstelling van onroerende voorheffing aan erkende jeugdverenigingen en jeugdverblijfcentra. Het decreet werd aangenomen op 6 juli door het voltallige Vlaamse Parlement. 

Met dit advies willen we vragen om duidelijkheid te geven over wie er nu vrijgesteld wordt. Het parlement oordeelde dat zowel landelijk georganiseerde jeugdverenigingen als verenigingen voor participatie en informatie, cultuur-educatieve verenigingen, en politieke jongerenbewegingen onder de vrijstellingsregeling vallen.  

Ook de lokalen van lokale afdelingen/ledenorganisaties en lokaal erkend jeugdwerk zouden niet meer belast kunnen worden. Verder wil de Vlaamse Jeugdraad een vlotte overgangsregeling, duidelijkheid in de betwiste dossiers en eenzelfde regeling voor jeugdlokalen in het Brussels Gewest. 

 

Tot slot gaat deze vrijstellingsregeling nog steeds gepaard met veel data. We vragen de Vlaamse Belastingsdienst om ook een duit in het zakje te doen en geen gegevens te vragen waar ze zelf over beschikt. Alleen zo kunnen we van een vermindering van administratieve overlast spreken. 

Enkele belangrijke adviespunten:

  1. Verduidelijk de termen “landelijk georganiseerde jeugdverenigingen” en “lokale afdelingen” in het voorstel van decreet.  

  1. Zorg voor een goede overgangsregeling, zodat onterecht geïnde belastingen worden terugbetaald.

  1. Werk aan een zelfde uitzondering voor jeugdgroepen en jeugdverblijven in Brussel door ook hier een expliciete vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdwerk en jeugdverblijven af te roepen.

  1. Zorg voor een efficiënte gegevensverzameling voor de vrijstelling van onroerende voorheffing van jeugdwerkinfrastructuur via de GIS-databank jeugdruimte.

  1. Beperk zo veel mogelijk de administratieve last voor jeugdwerk, jeugdverblijven en gemeenten.  

Download en lees het volledige advies hieronder.