header.back to home

De Vlaamse Jeugdraad stelde een ad hoc werkgroep samen om rond deze problematiek aan de slag te gaan. In dit advies schuiven we enkele concrete adviespunten naar voor in reactie op het Actieplan en de Projectoproep die de Vlaamse regering lanceerde, maar ook algemeen. 

De Vlaamse Jeugdraad strijdt mee voor een discours dat stigmatisering en culturalisering tegengaat, in plaats van het in de hand te werken. De jeugdraad wil nuance in het debat.  

Álle kinderen en jongeren in onze samenleving moeten volgens ons de ruimte krijgen om hun identiteit op een positieve manier te ontwikkelen. Ruimte om hun identiteit – in al hun deelaspecten – te kunnen en mogen uiten. Basis(jeugd)werk biedt belangrijke kansen en stimulansen aan kinderen en jongeren om hun identiteit positief te ontwikkelen. Concreet is ons signaal naar beleid: investeer in basis(jeugd)werk; bespaar er niet op! 

 

 

 

 

Enkele belangrijke adviespunten:

  1. Zorg dat àlle kinderen en jongeren de nodige ruimte krijgen om hun identiteit te ontwikkelen en te uiten. 

  1. Zorg er mee voor dat politie en andere ordediensten adequaat leren omgaan met kinderen en jongeren enerzijds en met (super)diversiteit anderzijds.  

  1. Blijf eerstelijns(jeugd)werkers ondersteunen in de breedte van hun opdracht. Zorg voor continuïteit in de ondersteuning en maak het ondersteuningsaanbod voldoende bekend.

  1. Voorzie structurele middelen voor positieve identiteitsontwikkeling bij kinderen en jongeren in het algemeen, dus niet alleen in functie van preventie van gewelddadige radicalisering.  

  1. Zet via een uitgekiende mediastrategie in op positieve beeldvorming van kinderen en jongeren in de samenleving.

Download en lees het volledige advies hieronder.