header.back to home

Volgens het decreet van 2012 houdende het voeren van een vernieuwd Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid moet de Vlaamse regering uiterlijk één jaar na het begin van elke legislatuur een Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) voorleggen aan het Vlaams parlement.  

De Vlaamse Jeugdraad verwacht dat het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid niet alleen probleemoplossend werkt, maar dat het inspireert, nieuwe initiatieven opzet en een efficiënter beleid realiseert voor kinderen, jongeren en hun organisaties. Doelstellingen in het Vlaams jeugdbeleidsplan moeten vernieuwend zijn en/of versterkend voor het bestaande beleid. De focus moet liggen op domein-overschrijdende doelstellingen en meerdere beleidsdomeinen betrekken. 

Met dit lijvig advies geeft Vlaamse Jeugdraad graag zijn opmerkingen en aandachtspunten voor JKP mee 

Enkele belangrijke adviespunten:

  1. Stem het JKP af op het Vlaams Actiaplan Armoede (VAPA) om doelstellingen in het kader van structurele armoedebestrijding te realiseren.

  1. De openbare ruimte die de Vlaamse Regering mede realiseert bij stadvernieuwingsprojecten is op maat van kinderen en jongeren.

  1. Stem het openbaar vervoer beter af op de noden van kinderen en jongeren, en garandeer zo ook voor hen basisbereikbaarheid. Betrek kinderen, jongeren en de jeugdsector bij het invullen van het concept basisbereikbaarheid. 

  1. Zorg dat elke school maatschappelijke en politieke vorming op een gecoördineerde manier opneemt in haar programma. Benoem deze gecoördineerde inbedding ook echt als een indicator binnen de hervorming van het secundair onderwijs, die unieke kansen biedt om hierop in te spelen. 

  1. Zet in op een structurele aanpak om het psychisch welbevinden van jongeren te vergroten. 

Download en lees het advies hieronder.