header.back to home

Onze Missie

In zijn missie omschrijft de Vlaamse Jeugdraad zijn rol en verantwoordelijkheid binnen de samenleving.

De missie van de Vlaamse Jeugdraad bleef sinds 2009 onveranderd. De Vlaamse Jeugdraad streeft naar een samenleving waaraan kinderen en jongeren actief mee vorm geven. We doen dat door de stem van kinderen, jongeren, jeugdorganisaties en jeugdadviesorganen te vertolken en versterken.

Onze Visie

In zijn visie omschrijft de Vlaamse Jeugdraad zijn inhoudelijke uitgangspunten. De visie van de Vlaamse Jeugdraad blijft ongewijzigd.

De Vlaamse Jeugdraad wil kinderen, jongeren en hun organisaties stimuleren in het meebouwen aan de samenleving. Tegelijkertijd willen we volwassenen prikkelen om kinderen en jongeren de plaats in de samenleving te geven waar ze recht op hebben.

Wij doen dat onder andere door beleidsmakers ertoe aan te zetten om een jeugdvriendelijk beleid te voeren. We reiken hen daarvoor niet alleen adviezen en instrumenten aan maar stimuleren hen ook om zelf actief op zoek te gaan naar wat er leeft bij kinderen en jongeren en daar echt rekening mee te houden bij hun beleidsbeslissingen. We doen dat ook door onze rol in het middenveld op te nemen als vertegenwoordiger van kinderen, jongeren en hun organisaties. En we stimuleren bovendien de positieve beeldvorming over kinderen en jongeren.

Wij leven in een diverse samenleving met verschillende generaties, bevolkingsgroepen, (sub)culturen,visies, ideeën, smaken… We geloven dat participeren aan die samenleving een fundamenteel recht is van iedereen. Dat kan volgens ons alleen gegarandeerd worden in een participatieve democratie. In elke samenleving hebben beleidsmakers daarom, op alle niveaus en op alle plaatsen, de cruciale opdracht om alle mensen te betrekken bij hun beleid. Dus ook kinderen en jongeren.

20190812_Hannibal (c) Niele Geypens (23)_web

Kinderen en jongeren zijn ervaringsdeskundigen in het jong zijn. De Vlaamse Jeugdraad gelooft in die ervaringsdeskundigheid en vindt dat de samenleving die als dusdanig moet erkennen en gebruiken. Ze hebben, net als iedereen, hun eigen kijk op hun omgeving en de wereld.

De Vlaamse Jeugdraad gelooft dat zij competente burgers zijn die het recht hebben actief mee vorm te geven aan de wereld.

Jongeren moeten de kansen en instrumenten krijgen en de nodige verantwoordelijkheid om dat te doen. Zo garanderen we dat telkens opnieuw een kritische confrontatie met de samenleving wordt uitgelokt. Daar wordt de samenleving volgens ons alleen maar beter van.

Wij willen de erkenning van de stem van kinderen en jongeren stimuleren, door die te vertolken naar het beleid en de samenleving. Dat kan volgens ons door te werken met jongeren zelf maar evenzeer door een netwerk van jongerenvertegenwoordigers, georganiseerde jeugd en organisaties met jongeren als doelgroep. Het jeugdwerk is dus, in al zijn verscheidenheid, een bevoorrechte partner in ons streven naar een betere samenleving.

We willen in ons werk niet alleen rekening houden met kinderen, jongeren en het jeugdwerk, maar trachten ook altijd de gevolgen voor iedereen en voor onze planeet in te schatten. De Vlaamse Jeugdraad is ook een wereldburger, wij geloven dat we kunnen leren van andere landen en regio’s en dat we zelf ook een voorbeeld kunnen zijn door ervaringen te delen. De Vlaamse Jeugdraad zorgt ervoor dat bij zijn werkzaamheden het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) gerespecteerd worden.

Aandachtspunten

Naast de algemene visietekst actualiseerde de Vlaamse Jeugdraad in 2009 zijn visie op enkele specifieke thema’s.

Werken aan diversiteit

Vanuit een open basishouding werkt de Vlaamse Jeugdraad aan duurzame processen die bijdragen tot de dialoog tussen alle kinderen, jongeren en hun organisaties, waarbij wisselwerking mogelijk is van ideeën, waarden, normen en praktijken. De dialoog kan leiden tot een wederzijdse verandering van de betrokkenen in hun doen, durven en denken. Daarom benaderen we diversiteit vanuit twee perspectieven:

  • diversiteit als een breed begrip. We nemen alle vormen van diversiteit tussen mensen mee: etnisch‐culturele afkomst, gender, leeftijd, beperkte mobiliteit, sociaal‐economische situatie, politieke voorkeur, seksuele voorkeur, … ;

  • blijvende aandacht voor kinderen en jongeren die niet gemakkelijk de toegang vinden tot participatieve processen. Hiervoor onderneemt de Vlaamse Jeugdraad gerichte acties.

Kinderrechten

Elk kind heeft rechten. Deze zijn verankerd in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK). We zorgen ervoor dat het IVRK gerespecteerd wordt in onze gehele werking. Bovendien gaan we actief aan de slag met die kinderrechten, in de participatieve trajecten die we opzetten, als basis voor de thema’s die we kiezen en in de standpunten die we innemen. We willen de kracht van dit verdrag vergroten door het uit te dragen in onze werking en zo ook anderen te activeren om mee te werken aan een verdere versterking van de kinderrechten.

Duurzame ontwikkeling

Kinderen en jongeren van vandaag willen ook morgen op een kwaliteitsvolle manier leven en zullen,meer nog dan anderen, de gevolgen ondervinden van de beslissingen die vandaag genomen worden. Een samenleving kan pas duurzaam zijn als er voldoende ruimte is voor inspraak van al haar bewoners en als ze optimaal gebruik maakt van de kennis en deskundigheid die er aanwezig is. Dit geldt op het vlak van ecologie, economie en samenleven.