header.back to home

Een vernieuwing die voor- en nadelen met zich kon meebrengen. Daarom werd het meten van de impact van deze beslissing zeer cruciaal. De Vlaamse Jeugdraad vroeg toen om de gevolgen van de beslissing in kaart te brengen. Zowel wat participatiegraad van kinderen en jongeren betrof, als wat financiële ondersteuning van jeugdbeleid inhield, moesten er gegevens volgen.  

 
In 2013 voerde de Vlaamse Overheid een nulmeting uit om daarna in een eenmeting in 2016 de impact hiervan te kunnen inschatten. Vanaf 2016 werden ook de sectorale subsidies voor het jeugdbeleid geïntegreerd in het Gemeentefonds.  

Op 22 mei 2017 werden de resultaten van het onderzoeksrapport ‘eenmeting jeugdbeleid in lokale besturen’ voorgesteld. 

De resultaten hiervan waren voor de Vlaamse Jeugdraad allesbehalve rooskleurig wat betreft de participatiegraad en de invloed en betrokkenheid van de lokale jeugdraad op het lokale beleid.
 
De verkiezingen van 2018 komen eraan en het planjaar 2019 staan voor de deur. Dit is de kans voor elke stad en gemeente in Vlaanderen om een goed lokaal beleid voor kinderen in jongeren op poten te zetten. Met dit advies wil de Vlaamse Jeugdraad een signaal geven dat actie nodig is om die gedeelde visie en droom te realiseren. 

Enkele cijfers uit het onderzoek eenmeting:

  • De helft van de jeugdraden die bevraagd werden, heeft naar eigen zeggen minder invloed op lokaal beleid.

  • Participanten van het onderzoek (schepenen, ambtenaren en jeugdraadsvoorzitters) geven aan dat de aandacht voor participatie van kinderen en jongeren met 35% is gedaald.  

  • 50% van de participanten gaf bij de nulmeting aan nog een apart jeugdbeleidsplan te willen maken, uiteindelijk deed 23% dat nog.  

  • 70% van de bevraagde jeugdraden geeft aan nooit, éénmalig of slechts enkele keren geraadpleegd te zijn in het planproces. 

Enkele belangrijke adviespunten:

  1. Leg decretaal vast hoe het proces van een gemeente moet lopen om participatief tewerk te gaan in de opbouw van hun strategisch meerjarenplan.

  1. Er moeten voldoende middelen zijn voor monitoring en metingen specifiek rond jeugdwerk en jeugdbeleid: Plan daarom een tweemeting in 2020 en maak middelen vrij om terug om de twee jaar een sterk cijferboek lokaal te maken 

  1. Betrek kinderen en jongeren voldoende. Zij zijn de experten in het jong zijn. Laat hen mee denken, omdenken en tussentijds feedback geven om het categoriale jeugdbeleid dat lokale besturen maken 

  1. Gebruik de planexpertise/procesexpertise die er is vanuit de geschiedenis van de jeugdwerkbeleidsplannen en vanuit het jeugdwerk.  

  1. De lokale jeugdraad is de motor van participatie. Zorg dat zij voldoende ondersteund en gevoed kunnen worden door lokale ambtenaren. Laat hen innovatief en experimenteel stemmen verzamelen. 

Download en lees het volledige advies hieronder.