header.back to home

Het voorstel behandelt de versterking van de regisseursrol van lokale besturen om de eigen opvang en het vrijetijdsbeleid vorm te geven. De Vlaamse Overheid wil daarvoor lokale samenwerkingsverbanden stimuleren en hen middelen ter beschikking stellen. Op het einde van deze overgangsperiode wordt het lokaal bestuur de enige financier van deze opvanginitiatieven.

Dit zou een geleidelijke stap naar decentralisatie van de bevoegdheid kunnen betekenen. De conceptnota spreekt van opvang van schoolkinderen in de vrije tijd. Het gaat dus niet alleen over de opvanginitiatieven die we kennen (IBO’s), maar ook over jeugdorganisaties. Het gaat over samenwerking tussen verschillende organisaties die allemaal op een gegeven moment kinderen opvangen buiten schooltijd

De Vlaamse Jeugdraad bekijkt deze voorstellen zeer kritisch. Het jeugdwerk ondergaat op dit moment veel bestuurlijke transities. Veranderingen die weerstand met zich meebrengen, maar die bovenal met een sector besproken moeten worden. Het gebrek aan dialoog en de beperkte visie op jeugdwerk in al zijn vormen, zorgt ervoor dat de Vlaamse Jeugdraad geen voorstander is van deze conceptnota. 

Enkele belangrijke adviespunten:

  1.  Zie dit voorstel als een start voor het debat en probeer alle sectoren te betrekken bij de ontwikkeling van de nieuwe regelgeving. 

  1. Wees consequent als Vlaamse Overheid in de decentralisatie. Verschillende domeinen worden anders behandeld en dat brengt gevaren met zich mee 

  1. Beperk de Vlaamse en lokale regeldrift. Zorg voor een referentiekader op maat van het jeugdwerk. 

  1. Zorg dat een samenwerkingsverband het jeugdwerk niet instrumentaliseert 

  1. Blijf focussen op kinderen, jongeren en hun rechten. Maak het aanbod toegankelijk voor alle kinderen. Gebruik de initiatieven genomen door de jeugd- en kinderrechtensector als inspiratie. 

Download en lees het advies hieronder.