header.back to home

We zijn twee jaar na de start van de globale coronacrisis. Op kousenvoeten durven we nu stilaan weer spreken van een heropleving van de jeugdsector, maar niet zonder daarbij oog te hebben voor de soms stevige financiële kleerscheuren en kwetsuren die organisaties hebben opgelopen doorheen de afgelopen jaren. Ook nu nog voelen ze die.

Wat staat er in dit advies?

Heel wat jeugdorganisaties zagen de afgelopen twee jaar een forse daling van hun inkomstenbronnen. Velen van hen moesten tegemoetkomen aan onvoorziene extra uitgaven, vaak met hun spaargelden. Jeugdorganisaties moesten schakelen en herorganiseren, activiteiten afgelasten of omdenken. Een serieuze impact uitte zich ook in de gebruikelijke partnerschappen van jeugdorganisaties. Zo waren er veel minder aanvragen vanuit de onderwijs-, welzijns-, cultuur- en sportsectoren om aanbod te voorzien. Om financieel rond te komen, konden organisaties gelukkig gebruik maken van steunmaatregelen, vaak in combinatie met eigen reserves en andere financieringsopties.

Daarnaast waren er ook extra uitgaven die druk zetten op de boekhouding zoals transport, accommodatie, aangepast speel- en eetmateriaal, extra communicatie en hygiënisch materiaal, opleiding van vrijwilligers en personeel, logistiek en organisatorisch werk. Ook nu nog zien we dat bepaalde deelsectoren relatief meer geraakt zijn door de coronacrisis, gezien de aard van hun activiteiten, zoals binnen de reissector, de cultuureducatieve sector en organisaties die veel samenwerken met andere sectoren als onderwijs.

Daarbovenop komen nu – o.m. omwille van andere soorten crisissen – de vele recente spilindexoverschrijdingen. Deze stijgingen kunnen en mogen niet ten koste van de jeugdorganisaties zelf gaan en vragen dan ook een bijstelling van de indexering van de werkingsmiddelen.

Kortom: een significant deel van de jeugdsector zit door de naweeën van de coronacrisis, gevolgd door de sterke loonindexeringen, nog steeds in een moeilijke financiële situatie.

We zijn daarom tevreden dat de Vlaamse overheid ook dit jaar welgekomen bijkomende steun voorziet voor jeugdorganisaties die erkend en gesubsidieerd worden op basis van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, om alvast op het vlak van verliezen omwille van de coronacrisis een financiële ondersteuning te voorzien. In totaal zal 1,773 miljoen euro worden toegekend en verdeeld onder de zwaarst getroffen organisaties. Daarvoor is een berekeningsmethode uitgewerkt die gelijkt op de verdeling van bijkomende steunmaatregelen in het najaar van 2021.

In dit advies geven we onze aandachtspunten mee over de te verdelen steunmaatregelen, inclusief de voorliggende criteria en procedure. Evenzeer vestigen we de aandacht op belangrijke bijkomende gewenste beleidskeuzes en maatregelen die het jeugdwerk de komende maanden én jaren blijvend moeten kunnen ondersteunen om weer als vanouds te kunnen schitteren in hun werk met kinderen en jongeren.

Hoe kwam dit advies tot stand? 

Voor dit advies verzamelde de Vlaamse Jeugdraad gegevens rond de financiële toestand van organisaties en ging ze in gesprek met een brede waaier aan jeugdwerk- en middenveldorganisaties. 

Enkele belangrijke adviespunten

  1. Monitor scherp of er organisaties zijn die onvoldoende geholpen kunnen worden met de voorliggende steunmaatregelen en hoeveel dat er zijn. Hou hierbij ook rekening met de geleden schade die specifieke organisaties dit jaar nog kunnen voelen.

  2. Communiceer helder en tijdig met de sector over de procedure en verdeling van de steunmaatregelen.

  3. Blijf inzetten op een duurzame, toekomstgerichte structurele financiering van de sector.

  4. Voorzie op korte termijn de vereiste extra middelen om de gevolgen van de veelvuldige spilindexoverschrijdingen op te vangen. Kijk daarbij verder dan de indexering van de loonkosten en zoek oplossingen om ook de stijgende werkingskosten mee in rekening te nemen.

Ook interessant...

Uitvoeringsbesluit jeugdverblijfcentra, hostels, ondersteuningsstructuren en vzw ADJ

Een advies over het besluit rond Jeugdtoerisme en -verblijven door de Vlaamse Regering
  • #Jeugdwerk
Advies

Kom meer te weten over Europees Jeugdwerkzonderzoek

Het is International Day of Democracy! Wil je meer weten over Europees Jeugdwerkonderzoek?
  • #Internationaal
  • #Actua
  • #Jeugdwerk
Nieuwtje

Bijkomende steun voor jeugdorganisaties door het coronavirus

Een advies over bijkomende steun voor jeugdorganisaties na de coronacrisis en onze aandachtspunten daarbij.
Advies