header.back to home

Jeugdtoerisme gaat over groepen die erop uit trekken in functie van kampen en vakanties, bos- en zeeklassen, vormingsmomenten, taalstages, sportweken,… Maar ook individuele (internationale) jongeren die Vlaanderen en Brussel ontdekken en verkennen en daarbij hostels vaak als hun uitvalsbasis gebruiken. De diversiteit van het jeugdwerk, aanbod voor kinderen en jongeren in en buiten de vrije tijd, de diverse vragen van jongeren die Vlaanderen willen ontdekken omwille van cultuur, natuur, stedelijkheid, … zorgen ervoor dat jeugdtoerisme zichzelf steeds blijft ontwikkelen. 

Jeugdwerkzomer 3

Jeugdtoerismebeleid zit vandaag decretaal op het kruispunt van de beleidsdomeinen jeugd en toerisme. Momenteel zijn er dan ook drie decreten die het geheel vorm geven. Twee decreten zijn gekoppeld aan Toerisme Vlaanderen, één decreet is gekoppeld aan het departement Cultuur, Jeugd en Media. De verankering van het thema jeugdtoerisme in beide beleidsdomeinen is belangrijk net omdat dit aantoont dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Deze adviesvraag gaat over het decreet jeugdverblijven bij departement CJM en dus over de middelen die uitbaters kunnen krijgen voor werking en/of personeel.  

Het is heel moeilijk om de verschillende decreten los te koppelen van elkaar. Om die reden gaan we in dit advies ook verder dan de adviespunten puur over het ontwerp dat op tafel ligt, maar wijzen we in andere adviespunten ook op het belang van afstemming omtrent deze beleidsvorming, algemeen binnen de Vlaamse Regering en binnen de domeinen jeugd en toerisme in het bijzonder.  

Er is heel veel tijd en energie gestoken in sterke evaluaties van alle decreten verbonden aan jeugdtoerisme. De betrokkenheid van de sector, de verschillende partners, de administraties hierin was bijzonder groot. Er zijn in de gesprekken, overleggen, interviews en ook in de rapporten heel wat ambities benoemd en sterke aanbevelingen naar voor geschoven en toch blijven we met dit decreetvoorstel hier en daar op onze honger zitten.

Uit het advies

Belangrijke cijfers

  • In 15 jaar tijd is het aantal gesubsidieerde verblijven met 125% significant toegenomen. Naast het aantal verblijven groeide ook het aantal overnachtingsplaatsen sterk.  

  • Het jeugdtoerisme in Vlaanderen is goed voor 3,4 miljoen overnachtingen per jaar. 

Enkele belangrijke adviespunten

  1. Stem de verschillende decreten met impact op jeugdtoerisme goed op elkaar af. De decreten ondersteunen elkaar, dit vraagt om goede inhoudelijke afstemming en synchronisatie m.b.t. de timing. 

  1. Investeer als Vlaamse regering meer in jeugdtoerisme vanuit de erkenning dat jeugdtoerisme op het kruispunt zit van jeugd en toerisme en sterke linken heeft met tal van andere (beleids)domeinen zoals welzijn, sport, onderwijs, cultuur, natuur en bos. Erken én valideer als Vlaamse Regering  de focus op jeugd en jeugdvriendelijke voorzieningen binnen al deze domeinen. 

  1. Anticipeer op de in- en uitstroom binnen de sector door verblijven en hostels toegang te verlenen tot subsidies op jaarlijkse basis. 

  1. Houd de financiële ambitie hoog, erken het belang en de noden van de sector door de meervraag bij de begrotingswijziging te bekrachtigen en maak van indexeringen een realiteit. 

  1. Voorzie ruimte voor tussentijdse evaluatie van het decreet en bekijk ook een mogelijke evaluatie in de verdere toekomst. Houd daarbij ook rekening met bovenstaand adviespunt waarin ook gevraagd wordt ADJ op te nemen in een evaluatie.  

Ook interessant...

Structureel investeren in het jeugdwerk

In juni 2021 vroegen we een investering van 7 miljoen in het jeugdwerk.
  • #Jeugdwerk
Advies

Een nieuw advies over Jeugdtoerisme!

We schreven een advies over het besluit rond Jeugdtoerisme en -verblijven door de Vlaamse Regering.
  • #Jeugdwerk
Nieuwtje

Subsidiëring jeugdhostels en jeugdverblijfcentra

Dit advies werd geschreven naar aanleiding van een decreetswijziging inzake de subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra en on...
Advies