header.back to home

De Vlaamse Jeugdraad ontving op 17 juli een adviesvraag op het voorontwerp van het decreet en werd een uitstel om advies te verlenen, toegekend. 

Onderstaand advies kwam tot stand na een weliswaar beperkt maar kwaliteitsvol participatief traject. Jongeren, jeugdwerkers en experten werden op korte tijd intensief bevraagd. 

Hetgeen voorligt is een relatief beknopt advies dat niet pretendeert de juiste antwoorden te formuleren, maar eerder bezorgdheden formuleert. Die bezorgdheden komen van kinderen en jongeren en experten, in meerdere of mindere mate betrokken op het thema van jeugddelinquentie. 

Zodoende adviseren we de Vlaamse Regering in het nieuwe jeugdrechtdecreet nog meer te vetrekken vanuit het kinderrechtenperspectief en garanties in te bouwen met enkele fundamentele rechtswaarborgen voor kinderen en jongeren. Bovenal vragen we de Vlaamse Regering ook om steeds te vertrekken vanuit het principe dat fouten maken nu eenmaal bij het jong zijn hoort. Een pedagogische benadering van jeugddelinquentie verdient daarom altijd voorrang. 

Enkele belangrijke adviespunten:

  1. Werk het recht om gehoord te worden uit op een volwaardige manier. Zorg dat er te allen tijde duidelijke informatie op maat van de minderjarige wordt gegeven en dat de minderjarige op ieder moment in het traject de mogelijkheid heeft om zijn/haar verhaal te doen.  

  2. Heb voldoende aandacht voor de positie van de minderjarige in kwestie. Bouw voldoende garanties in dat maatregelen die worden opgelegd in proportie zijn met zowel de maturiteit en ernst van de feiten.

  3. Investeer in bijkomende opleiding voor professionals werkzaam in de jeugddelinquentie zoals rechters, advocaten en politie. Doe dit steeds vanuit een kinderrechtenperspectief.  

  4. Voorzie een waardevolle tijdsbesteding voor jongeren die langer dan 18 jaar verblijven in de gesloten opvangcentra evenals in gesloten zorg verkeren. Werk aan hun herintegratie in de maatschappij.  

  5. Bekijk gestelde problemen door jongeren steeds in hun context. Zet voldoende in op het versterken van hun context eerder dan hen te straffen. 

Download en lees het volledige advies hieronder.