header.back to home

Op vrijdag 9 september ligt een aangepast decreet dat de subsidiëring van de organisaties binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk regelt voor bij de Vlaamse Regering. De mogelijke goedkeuring van dat aangepaste decreet is een gevaarlijk precedent voor jeugdorganisaties.

De Federatie, de belangenbehartiger van de organisaties in het sociaal-cultureel volwassenwerk, trekt aan de alarmbel – en wij met hen. Vrijdag 9 september ligt een voorstel voor een vernieuwd “decreet houdende de subsidiëring van het sociaal-cultureel volwassenenwerk” voor.

In dat ontwerpdecreet staan verschillende zorgwekkende passages, waarvan één in het bijzonder stelt dat initiatieven die “zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst” niet meer gesubsidieerd zouden worden. Bovendien moet elke organisatie actief motiveren hoe ze in hun werking “segregatie tegengaan”. De voorgestelde wijziging gaat niet over punten en komma’s, maar omvat een fundamentele ideologische omslag die uitgaat van wantrouwen in de maatschappelijke keuzes, de werking en de brede vrijwilligersbases van tal van sociaal-culturele organisaties. Die verwoording deed ons fronsen. We maken ons zorgen over de effectieve impact van de aanpassing en welk precedent dit stelt voor andere sectoren, zoals het jeugdwerk.

Jeugdwerkzomer (1)

Politieke symboliek en verdachtmaking

Het kwalijke aan deze decreetspassage is dat die de illusie wekt dat er op dit moment organisaties binnen het gesubsidieerde sociaal-cultureel werk zijn die actief aan segregatie doen. Dat klopt absoluut niet. Het huidige decreet legt al vast dat organisaties enkel gesubsidieerd kunnen worden als ze actief aan “bonding & bridging” doen, ofwel het bouwen van bruggen tussen mensen en groepen. Het decreet biedt nu dus al voldoende garanties voor die bezorgdheden. Wat bevoegd minister Jambon overigens zelf al erkende in het Vlaams parlement!

Waarom dan deze wijziging? We kunnen ons samen met De Federatie niet van de indruk ontdoen dat het om pure symboolpolitiek gaat, die desondanks verstrekkende gevolgen met zich mee zal brengen. Een hele sector wordt verdacht gemaakt. De focus op het woord “segregatie” in de aangepaste versie zal er potentieel voor zorgen dat organisaties met focus op het creëren van een inclusieve werking, onder vuur kunnen komen te liggen. Is dat waar we naartoe willen? Wat zal dan de volgende stap zijn?

Gevaarlijk precedent

De goedkeuring van het aangepaste decreet zou een gevaarlijk precedent vormen. In alle verenigingssectoren, en dus ook in het jeugdwerk, zetten organisaties specifieke werkingen en activiteiten op die gebaseerd zijn op inclusie. Die vormen van inclusiviteit, die geenszins een uitsluiting of exclusiviteit in zich dragen, dreigen door deze aanpassing weggezet te worden als "segregatie" en worden zo afgestraft, ten kost van heel wat kinderen en jongeren in kwetsbare posities.

We steunen daarom de boodschap van De Federatie: voer goed beleid en maak van een hele sector geen politieke speelbal om wat ideologische punten te scoren.

Ook interessant...

Advies Wijzigingsdecreet Jeugddelinquentie

Op verzoek van Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Ge...
  • #Goed in je Vel
  • #Gelijke Kansen
Advies

Uittreksel Strafregister: Jeugdwerk krijgt een uitzondering

Ons advies werd gevolgd. Wie vrijwilliger wordt bij een jeugdorganisatie moet geen uittreksel uit het strafregister voorleggen.
  • #Jeugdwerk
  • #Vrijwilligers
Nieuwtje

Wandel mee met de Vlaamse Jeugdraad in de Klimaatmars!

Op 23 oktober komen we op straat voor het klimaat, wandel met ons mee.
  • #Klimaat
Nieuwtje