header.back to home

Er ligt een voorstel op de tafel van onze beleidsmakers om het rijexamen type B te verstrengen. We bogen ons over het voorstel en hebben toch nog een aantal opmerkingen. Beste beleidsmakers, er is nog werk aan dit voorstel en daar mogen jullie ons uiteraard in betrekken!

De verstrenging betekent:

  1. een verlenging van de minimale oefenperiode om alleen of met begeleider te rijden van drie maanden naar vijf maanden.

  2. Je begeleider zal theorielessen moeten volgen

  3. De risicoperceptietest wordt losgekoppeld van het praktijkexamen naar een moment tussen theorie-examen en praktijkexamen.

Wat vinden wij van de voorgestelde hervormingen?

Minister Peeters kondigde de hervorming aan als reactie op het onderzoek van UHasselt, zij bevroegen 5.500 mensen, van bestuurders tot lesgevers. Dat resulteerde in 50 aanbevelingen.

Vooraleer die voorgestelde hervormingen of verstrengingen een goedkeuring krijgen, worden ze afgetoetst op vlak van (financiële) haalbaarheid de betrokken partijen.

Wij reserveren onze plek op de eerste rij bij deze hervormingen, om naast het perspectief van de Vlaamse Overheid en de sectororganisaties, de stem van de jonge bestuurders zelf te vertegenwoordigen. Bij de vorige hervorming van de rijopleiding waren we nauw betrokken via de Werkgroep Rijopleiding vooraleer er veranderingen werden doorgevoerd. In de huidige Taskforce niet. Vandaar maken we ons zorgen om de onduidelijke timing en de ondoorzichtige agenda van de hervorming. Naast betrokkenheid in het traject vragen we ook snel duidelijkheid te geven over die timing en de grootorde van de veranderingen van de rij opleiding.

snelweg

Evalueren doet leren!

De afgelopen jaren deden beleidsmakers al heel wat aanpassingen aan de rijopleiding in Vlaanderen: het theorie- en praktijkexamen werden aangepast, de gevaarherkenningstest en het vormings- en terugkommoment ingevoerd, met Rijbewijzer werd ondersteuning tijdens de stageperiode voorzien en de stageperiode werd verlengd.

Voor al deze wijzigingen is een goede monitoring nodig, om kinderziekten te detecteren en bij te sturen. Daarnaast is ook een goede effectmeting nodig: zijn de verschillende onderdelen van de opleiding op een ideale manier ingevuld, of kan dat beter? En tot slot is ook een grondige evaluatie nodig: hebben de veranderingen in de rijopleiding ook effectief gezorgd voor een daling van het aantal verkeersslachtoffers?

Naast de aangehaalde punten willen we graag ook de evaluatie van de terugkommomenten op de agenda plaatsen. Door praktische beslommeringen en corona zijn die allesbehalve vlot verlopen. De gemiddelde bestuurder ervaart ook geen meerwaarde van dit terugkommoment. Trek daar lessen uit en neem die mee in deze hervorming.

Het loskoppelen van de risicoperceptietest van het praktijkexamen.

Momenteel is de risicoperceptietest één van de onderdelen van het praktijkexamen. UHasselt stelt voor om die vroeger, tijdens de opleiding, in te plannen, maar dan als een volwaardige test. Dit zorgt na het terugkommoment opnieuw voor een extra engagement voor de leerling-bestuurder. We zijn hier enkel voorstander van, wanneer een leerling op een laagdrempelige manier, bijvoorbeeld online, een test kan doen. We juichen toe dat de test zo realistisch mogelijk moet zijn.

We gaan niet akkoord met het feit dat de risicotest op die manier een extra evaluatiemoment wordt in het traject, en opnieuw kan leiden naar betalende rijschoollessen. Als alternatief stellen we voor dat kandidaat bestuurders die gebuisd zijn op hun eerste risicoperceptietest, de tijd krijgen om online en gratis oefeningen te maken.

 

rijden

30 uur

Een van de maatregelen die minister Lydia Peeters voorstelt is een lespakket van 30 rijlesuren invoeren, met mogelijkheid om direct daarna je praktijkexamen af te leggen. Handig voor wie snel zijn rijbewijs moet halen.

We zijn voorstander van het verlagen van de financiële drempel. Een rijopleiding mag geen instrument worden dat mensen met een sterkere socio-economische achtergrond bevoordeelt. Er wordt vaak vergeleken met het buitenland wanneer het over de kostprijs van de rijopleiding gaat. België zou daar bij de goedkoopste van Europa behoren. En dat is maar goed ook. Want een rijopleiding volgen moet een vrije keuze kunnen blijven, ongeacht de financiële middelen. Daarom blijven we pleiten voor een betaalbare en haalbare rijopleiding.

Elke bijkomende ‘betalende’ maatregel, hoe klein ook, zoals de 20 euro voor de aangekondigde theorieles voor begeleiders, zien we als een stap in de verkeerde richting.

Net als de terugkommomenten (met een kostenplaatje van ongeveer 108 euro, zonder index) zorgen de extra verplichte engagementen voor de jonge bestuurders en hun ouders voor een stijging van kostprijs van de rijopleiding. Dit zijn onvoorziene extra uitgaven en kopzorgen voor wie het financieel moeilijk heeft.

We blijven daarom pleiten voor sociale tarieven voor het rijopleidingstraject. Werken met afbetalingsplannen schuift de factuur alleen maar door. Bij het terugkommoment kan je bijvoorbeeld wel in schijven betalen, maar een sociaal tarief is hier niet voor uitgewerkt. Dat moet veranderen.

We zijn dus geen voorstander van de 30-urenregeling.

Zoals eerder gezegd pleiten we voor een degelijke ondersteuning van het traject. We volgen ook de onderzoekers van UHasselt hierin dat dergelijke piste haaks staat op het idee om de verplichte oefentijd net uit te breiden naar minimum 5 maanden. Ook hier komt duidelijk naar voor dat ‘wie het kan betalen, een voorkeursregeling krijgt.’ We keuren dit resoluut af.

Indien de maatregel er toch komt, koppel er dan een mechanisme aan waarbij de bestuurder de mogelijkheid krijgt om de werkgever te laten instaan voor de vergoeding van de ‘verplichte’ rijopleiding van korte duur. De factuur dus doorschuiven naar de werkgever.

Pas gestarte werknemers begeven zich bovendien in een kwetsbare situatie. Indien dit voorstel er komt, mag het vergoeden van die opleiding geen andere financiële of werkgerelateerde gevolgen hebben voor de kandidaat bestuurder. We denken daarbij aan de pas aangeworven werknemer wiens loon deels wordt ingehouden of die ontslagen wordt op basis van bijvoorbeeld het niet slagen na die korte rijopleiding.

Een lange oefenperiode baart kunst

We willen samen met alle partijen meewerken aan meer verkeersveiligheid in Vlaanderen en geloven in de meerwaarde van een kwaliteitsvolle opleiding en oefenperiode van jonge bestuurders. De minimale oefenperiode verlengen van 3 maanden naar 5 maanden zorgt ervoor dat jonge bestuurders meer oefentijd moeten nemen en dus beter voorbereid kunnen zijn. We volgen daarbij het advies van UHasselt om in die periode vooral te focussen op het aantal uren oefenen en het aantal kilometers in plaats van enkel op de 5 maanden oefentijd, zodat kandidaat-bestuurders gemotiveerd worden om op de baan te gaan en niet hun oefenperiode uit te zitten.

Beste beleidsmakers, nodig ons mee uit aan tafel of op de passagierszetel om het over deze hervormingen te hebben.

Ook interessant...

Een nieuw advies over Jeugdtoerisme!

We schreven een advies over het besluit rond Jeugdtoerisme en -verblijven door de Vlaamse Regering.
  • #Jeugdwerk
Nieuwtje

We schreven een nieuw advies over de oprichting van een Vlaams Mensenrechteninstituut.

We maken ons ernstig zorgen over de brede evolutie van de status van kinder- en mensenrechten in Vlaanderen.
  • #Gelijke Kansen
  • #Beleid
Nieuwtje

Duurzame Mobiliteit

Kinderen en jongeren nemen actief deel aan het maatschappelijke leven en verplaatsen zich daarvoor. Ze verplaatsen zich elke dag n...
Advies