header.back to home

Het decreet was een langverwachte volgende stap in het hele traject naar een oplossing voor de regelgeving rond kinderopvang op lokaal niveau.

Dit traject kreeg een doorstart door de Staten Generaal in mei 2014 en de daarbij horende debatten. Uit de Staten Generaal volgde een Conceptnota ‘Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van schoolkinderen’. Voor de conceptnota kreeg de Vlaamse Jeugdraad, net als diverse andere adviesorganen, een adviesvraag. De Vlaamse Jeugdraad erkent de lokale nood om antwoorden te bieden op uitdagingen met betrekking tot kinderopvang.

Op de inhoud van de conceptnota formuleerden wij vanuit het belang van kinderen, jongeren en hun organisaties een aantal fundamentele knelpunten. De belangrijkste opmerkingen focusten op de financiële haalbaarheid van het concept, de beperkte rol van en de samenwerking met het onderwijs en de bezorgdheid dat dit decreet buitenschoolse activiteiten, waaronder jeugdwerk, zou regelen.

Op basis van het advies 'Kinderopvang en vrije tijd' werden we vanuit de commissie welzijn van het Vlaamse Parlement uitgenodigd voor hoorzittingen.

De Vlaamse Regering heeft in hun conceptnota het doel uitgesproken om in debat te gaan met verschillende sectoren om een gedragen nieuw decreet buitenschoolse opvang te bereiken. Toch werd de Vlaamse Jeugdraad niet meer betrokken. We vernamen recentelijk via een artikel van De Standaard dat er een voorstel van decreet werd ingediend op 1 februari 2019. We erkennen de noodzaak van dit voorstel dat voorziet in de organisatie van de opvang voor kinderen, maar we hebben toch een aantal vragen en opmerkingen bij zowel proces als inhoudelijke insteek.

Enkele belangrijke adviespunten:

  1. Zorg dat deze nieuwe regelgeving de kwaliteit van de opvangactiviteiten verhoogt voor de tijdspanne die direct aansluit op de schooluren (voor, tijdens en na vakanties).

  2. Laat het belang van kinderen en jongeren primeren op de belangen van structuren, organisaties en lokale besturen.

  3. Leg decretaal vast dat de lokale besturen een adviesvraag moeten stellen aan de lokale jeugdraad bij de opmaak/uitrol en evaluatie van hun beleid met betrekking tot buitenschoolse opvangactiviteiten.

  4. Leg decretaal vast dat een onderwijsactor van het lokale niveau deel uitmaakt van het vereiste lokaal samenwerkingsverband.

  5. Betrek voor het opstellen van de uitvoeringsbesluiten actoren die ondersteund worden vanuit verschillende departementen: onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport.

Download en lees het volledige advies hieronder.