header.back to home

De Vlaamse Jeugdraad erkent de noodzaak van het decreet dat voorziet in de organisatie van opvang voor kinderen. Het is positief dat men tijdens de periode van kinderopvang wil inzetten op de ontplooiingskansen en zinsvolle tijdsbesteding van kinderen. We zien een meerwaarde in de oprichting van een lokaal samenwerkingsverband waar alle relevante actoren zoveel als mogelijk op worden betrokken.   

De recente voorstellen tot wijziging van dit decreet zorgen wel voor enkele fundamentele knelpunten waar we als Vlaamse Jeugdraad vanuit kinderen, jongeren en jeugdwerkorganisaties extra aandacht voor vragen. 

De huidige formuleringen, maatregelen en financiële middelen in het wijzigingsdecreet bieden ons geen garanties voor de organisatie van kwaliteitsvolle kinderopvang waar de kansen, groei en vrije tijd van kinderen centraal staan.  

Zo bieden ze amper voldoende ademruimte om de huidige werking van BKO’s op te vangen. Bovendien zien we in de huidige plannen geen ruimte voor de ondersteuning van de vrijetijdsactoren om een relevante rol te spelen in/voor de BKO’s.  

Belangrijke adviespunten

  1. Investeer als Vlaamse overheid bewust in de organisatie van kwaliteitsvolle kinderopvang waar de kansen, groei en vrije tijd van kinderen centraal staat. 

    Voorzie in de volgende legislatuur voldoende middelen in de begroting om dit kaderdecreet alle mogelijkheid tot kansen te bieden. Zorg dat deze middelen verankerd zijn, en beschouw ze als vanzelfsprekend. 

  2. Beperk de oormerking van de middelen voor de Vlaamse Overheid die loopt tot 2030 tot het jaar 2025. Zodat de overgangstermijn de cadens van de gemeentelijke beleids- en beheerscyclus volgen. 

  1. Voorzie in het decreet een centrale rol voor het onderwijs en realiseer ondersteuning van scholen.  

Ook interessant...

Organisatie buitenschoolse opvang en de afstemming met buitenschoolse activiteiten

Op 1 februari 2019 werd in het Vlaamse Parlement een voorstel van decreet ingediend houdende de organisatie van buitenschoolse opv...
Advies

Kinderopvang en vrije tijd

De conceptnota "Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van schoolkinderen" zet een aantal krijtlijn...
Advies