header.back to home

Wat is de European Youth Conference?

De Europese jeugdconferentie wordt georganiseerd door de voorzitter van de Europese Raad en brengt van elk EU-land zowel jeugdvertegenwoordigers alsook afgevaardigden van jeugdministeries bijeen. We bespreken het Europees en nationaal jeugdbeleid, bekijken welke zaken kunnen verbeterd worden en laten gezamenlijk onze stem horen aan Europese beleidsmakers om veranderingen in het beleid door te voeren. Deze jeugdconferenties worden tweejaarlijks georganiseerd, gezien het EU-voorzitterschap eveneens om de zes maanden roteert.  

Deze conferenties kaderen in de Europese Jeugddialoog. Dit zijn cycli van 3 voorzitters (dus gedurende 1,5 jaar) die inzetten op één of twee Youth Goals. Alle jeugdraden en jeugdambtenaren over heel Europa gaan vervolgens in gesprek met jongeren over de gekozen doelstelling en rapporteren de conclusies van deze gesprekken aan de Europese voorzitters.

Van de voorzitters wordt dan verwacht hiermee aan de slag te gaan en de voorstellen en oplossingen die aan bod komen in deze rapporten en tijdens de conferenties om te zetten in nieuw beleid. Tijdens dit anderhalf jaar wordt er gefocust op Jeugddoelstelling 9 : ruimte en participatie voor alle kinderen en jongeren.

Alpha

Een Internationale, maar vooral digitale conferentie.

Alpha: Ondanks de inmiddels al een jaar durende lockdown ben ik zoom nog steeds niet gewoon geraakt. De jeugdconferentie heeft geprobeerd haar doel, samen beleid uitdenken, online te laten doorgaan. Aan de hand van de targets die bij youth goal 9 horen zijn we in groepjes verdeeld. Hier moesten we, youth delegates, ambtenaren en NGO medewerkers allemaal samen nadenken over manieren waarop we “Safe space and participation” een Europese invulling zouden kunnen geven.  

Concreet werkten zowel Sophie als ik rond “Digital safe spaces”. Persoonlijk vond ik dit een zeer interessante ervaring. De vraag of, alsook hoe, je jeugdwerk online organiseert is mijns inziens namelijk niet evident. Hoe zorg je ervoor dat iedereen toegang heeft tot dezelfde online ervaring, wat doe je met leerkrachten of jongeren die geen online-vaardigheden hebben? Dat waren sommige van de vragen die wij onszelf stelden.  

alpha-en-sophie-1.png

Het online reisverslag van Sophie.

Het begint op vrijdagavond, 12 maart 2021 

De welkomsessie van de EU Youth Conference is best kort en standaard, we socializen wat met andere deelnemers in breakout-rooms, maar kijken toch vooral uit naar de interactieve sessies in het weekend. 

Zaterdag: volle gas brainstormen 

We vliegen er meteen in die zaterdagochtend! Alpha en ik worden ingedeeld in werkgroep “Target 5: digitalised youth spaces”. We gaan dus brainstormen over het gebruik van digitale tools door kinderen en jongeren:

  • hoe veilig en inclusief zijn ze?

  • Hoe toegankelijk en kindvriendelijk zijn ze?

  • Welke digitale skills heb je nodig om deze tools te gebruiken en hoe zorg je ervoor dat iedereen deze competenties aangeleerd krijgt?  

De facilitator van onze target verdeelt ons meermaals in kleinere groepjes om samen na te denken over concrete thema’s en problemen. Bv. digitale skills: welke problemen zien we bij dit thema? Hoe kunnen we deze oplossen? Wie zijn de grootste stakeholders om deze oplossing te kunnen uitvoeren? Het waren oprecht interessante gesprekken en we kwamen tot hele lijstjes van problemen en oplossingen voor meerdere thema’s.  

In de namiddag zijn we dieper ingegaan op een handvol problemen, bv. “Niet elke jongere heeft toegang tot de virtuele wereld”. We kregen dan de vragen voorgeschoteld: hoe komt dit? Wat zijn de oorzaken van dit probleem? Wat zijn de gevolgen van dit probleem en hoe zou je deze kunnen aanpakken. Ook hier zijn we tot zeer interessante pistes en denkwijzen gekomen. 

dolores kores

Zondag: verdiepen en terugkoppelen 

Op zondag kwam Ms. Dolores Kores op bezoek in onze werkgroep. Ze staat aan het hoofd van het departement jeugdzaken in Slovenië (de volgende voorzitter van de EU) waardoor we al meteen concrete vragen aan haar konden stellen. We legden onze problemen voor en vroegen haar hoe zij deze wilt aanpakken. Bij vele thema’s toont Dolores zich zeer betrokken en geëngageerd. Bv. bij het thema ‘inclusieve digitale ruimtes’ beseft ze zeer goed waar de noden liggen en hoe we hier op Europees niveau op kunnen inspelen.  

In de namiddag worden we opnieuw in kleinere groepjes verdeeld om één probleem volledig uit te werken tot een concreet voorstel. Deze keer moeten we een antwoord formuleren op de vragen: Wat is je voorstel? Wat wil je hiermee bereiken? Hoe zal dit de levens van kinderen en jongeren veranderen? Welke timing heb je voor ogen en welke concrete stappen moeten gezet worden om dit voorstel uit te werken? Welke stakeholders moet je hierbij betrekken? 

Maandag: de concrete voorstellen tonen aan beleidsmakers 

Ons werk van de voorbije 48u was niet voor niets. Het voorstel waaraan ik aan mocht meeschrijven is door de gehele groep verkozen als meest haalbare en urgente oplossing in het target 5 (digitalised youth spaces). Wat we concreet voorstelden was een soort wettekst met richtlijnen in hoe een digitaal platform inclusief, toegankelijk en veilig kan zijn. Wanneer aan deze richtlijnen zou worden voldaan, krijgt dit platform een label van jeugdvriendelijke digitale plek. Het is gelijkaardig aan ons Vlaams WAT WAT label, maar dan breder, gezien we niet enkel jeugdinformatieplatformen willen viseren, maar eveneens willen kijken naar games, digitaal jeugdwerk, fora, tools die gebruikt worden in het onderwijs, enz.   

We kregen dan de kans dit voorstel te bespreken met afgevaardigden van de Portugese jeugdraad, de Portugese staatssecretaris voor jeugdzaken, het Europees Jeugdforum en de Europese Commissie, wat een hele eer was! We kregen best wat positieve reacties van het panel en hopen dus alvast dat ze aan de slag gaan met ons voorstel. 

 Afkicken van de virtuele trip 

De jeugdconferentie is ondertussen afgelopen en het was absoluut een intensief, maar voldoening-gevend weekend. We zijn met vele jeugdvertegenwoordigers in contact geweest tijdens ons weekend, ook al waren deze contacten veel minder interactief dan tijdens een live bijeenkomst. Toch heb ik het gevoel echt wel deel te hebben uitgemaakt van een community dit voorbije weekend. We trokken allemaal aan hetzelfde zeel en kwamen tot zeer creatieve uitkomsten op prangende problemen waarop we botsen tijdens ons werk als jeugd(werk)ondersteuner.  

Het was uitputtend, maar zo’n Europese uitwisseling is zeker de moeite waard. Je komt tot nieuwe inzichten en zit vol met inspiratie om ook op Vlaams niveau aan de slag te kunnen gaan. Ik zou het iedereen aanraden 😉 

 

banner-financiering-eu-klein.png

Ook interessant...

Hoe Corona een Europese Jeugdconferentie overschaduwt

Begin maart reisde onze EU-jongerenvertegenwoordiger Milan nog naar de hoofdstad van Kroatië voor de Europese Jeugdconferentie. Ee...
  • #Corona
  • #Internationaal
Blog

We kiezen twee nieuwe VN jongerenvertegenwoordigers, wees erbij!

Op donderdag 1 april verkiezen we twee nieuwe jongerenvertegenwoordigers voor de Verenigde Naties. Schrijf je nu in voor het onlin...
  • #Internationaal
Nieuwtje

Beslis mee over Ruimte en Participatie op Europees niveau.

Laat via de internationale enquête weten wat jij vindt van de Europese Jongerendoelstelling Ruimte en Participatie voor Iedereen.
  • #Internationaal
Nieuwtje