header.back to home

De afgelopen adviesraad werd ons advies strategische jeugd- en cultuurinfrastructuur goedgekeurd. De Vlaamse regering reageerde op dat advies en zo maakten wel alvast impact op de toekomst van die infrastructuur.

Waarover gaat ons advies? We schreven een advies over het ontwerpbesluit van de Vlaamse regering over de regeling voor investeringssubsidies voor strategische cultuur- en jeugdinfrastructuur overgebracht. Een hele mond vol, maar het gaat dus over grotere investeringsprojecten in gebouwen die ingezet worden binnen jeugd- en/of cultuur. We kregen een adviesvraag, bezorgden ons advies aan de Vlaamse regering en die heeft enkele belangrijke aanpassingen in haar definitieve beslissing opgenomen op basis van onze adviespunten en suggesties!

Wat vroegen we dan juist en wat werd er aangepast?

 1. Samen voor een overkoepelende visie: We missen in veel infrastructuurbeleid en investeringen een bredere, overkoepelende visie op beleid op verschillende bevoegdheden, en doorheen de verschillende bevoegdheidsniveaus zoals lokaal, bovenlokaal en Vlaams. De Vlaamse Regering en het Departement Cultuur, Jeugd en Media neemt deze bezorgdheid mee volgens de bevoegdheden op Vlaams niveau.

 2. Middelen combineren: We gaven aan dat het niet altijd even duidelijk is wanneer je subsidies kunt combineren van verschillende niveaus zoals van de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest of je lokale bestuur en om hierin ook mogelijkheden te laten voor organisaties die heel weinig middelen hebben. Het departement gaat op hun website duidelijkere verwijzingen maken naar subsidies van andere beleidsdomeinen die als extra kunnen dienen bovenop de investeringssubsidies vanuit jeugd zelf. 

  Hoe zit dat nu exact? Niet meer dan 60% van de totale projectkosten mogen gedekt worden door de Vlaamse Gemeenschap. Als je gebruik wilt maken van subsidies van andere domeinen die onder het Vlaams Gewest vallen, zoals Erfgoed en Toerisme, dan kan je die inzetten voor die resterende 40% van de kosten, op voorwaarde dat de bijbehorende regels dat toelaten. Zo kan een project dus misschien wel voor meer dan die 60% gesubsidieerd worden.

 3. Transparantie over de totale middelen voor deze strategische gebouwen: De Vlaamse Regering begrijpt onze vraag naar transparantie, maar het is onmogelijk om een overzicht te geven van het resterende budget voor potentiële aanvragers. Waarom? Omdat er geen vast budget is voor deze subsidielijn. Maar hé, dit heeft wel een voordeel! Het geeft de toekomstige minister van jeugd de vrijheid om middelen toe te kennen aan allerlei diverse projecten van verschillende grootte. Middelen kunnen wel niet overgedragen worden van jaar op jaar, zelfs niet als er over zijn. Dus als er een jaar niet genoeg projecten zijn, dan bestaat het risico dat de centen verloren gaan.

 4. We zijn blij dat het woord ‘groot’ alvast vervangen werd door ‘strategische’, maar..: De Vlaamse Regering snapt dat de definitie van "strategische infrastructuur" niet alleen voor de beoordelaars, maar ook voor de aanvragers helder moet zijn. Dus, de administratie zal in de handleiding voor aanvragers een paar concrete voorbeelden geven om het allemaal wat duidelijker te maken. Dat wordt dus zeker nog duidelijker!

 5. Timing is belangrijk: De Vlaamse regering was het eens met onze vraag dat er transparantie moet zijn over de termijnen voor de behandeling van de aanvraag en over de nodige snelheid om deze aanvragen te beoordelen. Artikel 17, eerste lid, zal worden gewijzigd om waardoor dat het hele proces, van aanvraag tot advies aan de bevoegde minister, drie maanden in beslag zal nemen. We zijn echt heel blij dat deze termijn ingekort werd zodat organisaties snel weten hoe alles zit.

 6. Het genotsrecht van 20 jaar blijft een voorwaarde: Een suggestie waar de Vlaamse regering niet in meeging: het weglaten van de voorwaarde van een genotsrecht van minstens 20 jaar. We gaven hierin aan dat veel organisaties zeker geen lange termijnszekerheid hebben zoals van 20 jaar genotsrecht. Waarom werd deze voorwaarde toch bewaard? Om ervoor te zorgen dat de publieke middelen niet snel verloren zouden gaan. We blijven deze bezorgdheid wel meegeven.

 7. Helpende handen en advies: De Vlaamse regering beseft dat er een grote behoefte is aan advies, coaching en begeleiding voor de infrastructuur binnen de cultuur- en jeugdsector. Helaas wordt er voorlopig nog niet bijkomend geïnvesteerd, maar de regering blijft zoeken naar samenwerkingsverbanden en partners om zo veel mogelijk aan deze behoefte tegemoet te komen.

We zijn blij dat dit advies toch enkele punten heeft kunnen aanpassen, straf werk dus van onze beleidswerkgroep Infrastructuur van het jeugdwerk en de Vlaamse Jeugdraad!

Ook interessant...

Jeugd(werk)infrastuctuur

Kinderen en jongeren hebben plek nodig om jong te kunnen zijn. Plekken waar ze kunnen leren, kunnen leven, kunnen spelen en kunnen...
 • #Jeugdwerk
Advies

Advies op het ontwerp van het besluit van de Vlaamse Regering over de regeling voor de toekenning van investeringssubsidies voor strategische cultuur- en jeugdinfrastructuur

Op 8 maart 2023 ontvingen we een adviesvraag over het besluit van de Vlaamse Regering over de regeling voor de toekenning van inve...
 • #Jeugdwerk
Advies