header.back to home

Waarover gaat dit advies?

Minister van Jeugd Benjamin Dalle formuleerde in de beleids- en begrotingstoelichting Jeugd voor het jaar 2021 de ambitie om binnen deze legislatuur tot een geïntegreerd decreet te komen, om zo de verschillende beleidsperiodes beter op elkaar af te stemmen, het jeugdbeleid beter te stroomlijnen en de bestaande regelgeving te vereenvoudigen.

Het voorbije anderhalf jaar werd er op verschillende momenten overleg georganiseerd met de jeugdwerksector, dit via formele participatiemomenten met de jeugdsector, de reflectiegroepen en rechtstreekse, bilaterale gesprekken met de Vlaamse Jeugdraad en andere organisaties. Dat zien we ook terug in de voorliggende tekst en stemt ons positief.

Dankzij inspraak van de jeugdsector werden heel wat zaken positief behouden of gewijzigd, zoals:

 • Behoud van de ‘architectuur’ van het decreet (met de basissubsidie op basis van kwantitatief te verantwoorden modules en een variabele subsidie op basis van kwalitatief te beoordelen beleidsnota’s)

 • het versterken van het fundament van rechtszekerheid voor organisaties via de erkenningsbasis

 • het opentrekken en updaten van de werksoort van de geprofessionaliseerde jeugdhuizen naar open jeugdwerkingen

 • het minder (administratief) zwaar maken van verantwoordingsverplichtingen (bijvoorbeeld de afschaffing van het jaarlijkse inhoudelijke werkingsverslag)

De Vlaamse Jeugdraad adviseert dit voorstel van decreet positief. We zijn blij met het uiteindelijke resultaat. Toch geven we enkele fundamentele verbeterpunten mee in ons advies.

"Nu de inflatie en indexeringen ontzettend hoge pieken scheren, richt het aanhouden van deze politieke keuze acuut veel schade aan in de financiën van Vlaamse en bovenlokale jeugdwerkorganisaties. Verso, de intersectorale werkgeversorganisatie voor de social-profitsector in Vlaanderen, en Sociare, de werkgeversfederatie voor het sociaal-cultureel werk, trokken in 2022 stevig aan de alarmbel over deze niet-indexering. Het is hoog tijd om de beslissing om te keren en de subsidies van het jeugdwerk, en breder alle welzijns- en vrijetijdssectoren, volledig te indexeren."

Uit het advies

Enkele belangrijke adviespunten:

 1. Om van een nieuw jeugddecreet een succes te maken is er nood aan een sterke administratie binnen het departement Cultuur Jeugd & Media.

 2. Indexeer de werkingsmiddelen van het jeugdwerk.

 3. Investeer tien miljoen euro in het nieuwe jeugddecreet.

 4. Monitor de impact van de aanpassingen aan het decreet met betrekking tot bovenlokaal jeugdwerk met bijzondere doelgroepen op zowel budgettair als inhoudelijk vlak.

 5. De Vlaamse overheid moet een actieve rol opnemen om het lokaal jeugd- en kinderrechtenbeleid te monitoren.

Lees en download het volledige advies hieronder.

Ook interessant...

Politie, jongeren en jeugdwerk.

De Vlaamse Jeugdraad wil de vicieuze cirkel van wantrouwen en angst tussen politie en jongeren doorbreken.
Advies

Structureel investeren in het jeugdwerk

In juni 2021 vroegen we een investering van 7 miljoen in het jeugdwerk.
 • #Jeugdwerk
Advies

Uittreksel strafregister - Uitzondering op verplichting voor organisaties in het jeugdwerk.

Er wordt een uitzondering gemaakt op het verplicht voorleggen van een Uittreksel Strafregister in het jeugdwerk.
 • #Jeugdwerk
 • #Vrijwilligers
Advies