header.back to home

Waarover gaat dit advies?

Binnen het jeugdwerk is de nood aan investeringen in de infrastructuur hoog. Een eigen plek, al dan niet gedeeld in tijd en/of ruimte met andere organisaties is voor heel wat organisaties een verre droom of toekomstverhaal. Toch is zo'n plek een belangrijk aspect binnen de sociale functie van jeugdorganisaties: ontmoeten. De druk op ruimte is heel groot om verscheidene redenen. Veel infrastructuur is verouderd, vraagt om vernieuwing of aanpassingswerken waar men niet altijd de middelen toe heeft, de druk bij kerkfabrieken en bisdommen stijgt, de diversiteit in het jeugdwerk vraagt om een grotere diversiteit naar ruimte en plek. Niet wat capaciteit betreft, maar ook wat inrichting, opdeling, aanpasbaarheid, tijdelijkheid, budgetten en meer betreft. Jeugdorganisaties die aanpassingswerken of grote investeringen willen doen, botsen daarbij op regelgeving en normering. Die leiden er soms toe dat bouwen of verbouwen uitdraait op heel grote en financieel onhaalbare projecten.

Ook de coronacrisis, energieprijzen enz. vergroten de druk op investeringen en kwalitatieve, duurzame ruimte.  Maar de investering moet in eerste instantie mogelijk zijn en daar knelt vaak het schoentje. Veel organisaties hangen af van activiteiten en evenementen om hun financieel deel voor gebouwen en terreinen op te halen. Die konden de afgelopen twee jaar door de coronacrisis zeer beperkt of amper doorgaan. De inkomsten blijken dan ook schaars. 

In dit advies benoemen we onze aandachtspunten en aanbevelingen om jeugdwerk kansen te bieden binnen deze investeringssubsidies.

"Formaat, de Vlaamse federatie van jeugdhuizen en ondersteuner van open jeugdwerk, bracht heel wat bevindingen samen in zijn visietraject “Waar waren we gebleven? Open jeugdwerk na corona”. Ook daaruit bleek het belang van geschikte infrastructuur voor het organiseren. Daarbij wijst Formaat ook op het missen van de ‘financiële buffer’ na corona en de nood aan lokale ondersteuning en laagdrempelige Vlaamse ondersteuningsmechanismen."

Uit het advies.

Hoe kwam dit advies tot stand?

Wij zijn alvast heel tevreden met het gelopen traject waarbij heel wat partners mee rond de tafel konden zitten om inzicht te geven in de huidige noden, de drempels waarop men vandaag de dag botst bij het indienen van een aanvraag voor investeringssubsidie,… Uit dit traject kwamen tal van aanbevelingen naar voor op het niveau van een sterk beleidskader, het ambitieniveau, de inhoudelijke keuzes die kunnen gemaakt worden en de manier waarop tegemoet kan worden gekomen aan een optimalisatie van het reglement.

Anderzijds merken we helaas ook op dat een aantal aanbevelingen niet werden weerhouden en dat daar toch her en der nog marge voor verbetering van het huidige besluit zit. De kansen die wij nog zien vindt u hieronder in het advies.

Enkele belangrijke adviespunten:

  1. Laat naast het bovenlokale belang ook ruimte voor mogelijkheden tot ondersteuning en investering in het lokale niveau via dit besluit. Het ene hoeft het andere niet uit te sluiten.

  2. Herbekijk de uitsluiting van aanvragen van jeugdverblijven die een erkenning hebben (of in het erkenningsproces zitten) bij Toerisme Vlaanderen voor subsidies lager dan €150.000.

  3. Schrap of verlaag het minimumbedrag voor investeringssubsidies.

  4. Maak het indienen van dossiers laagdrempelig door in te zetten op advies, coaching en begeleiding van het departement CJM.

  5. De mogelijkheden van een nieuw besluit hangen samen met de beschikbare middelen. Als er meer middelen beschikbaar worden, verwachten we ook meer ambitie.

Lees of download het volledige advies hieronder.

Ook interessant...

Advies Vlaams Mensenrechteninstituut

We maken ons ernstig zorgen over de brede evolutie van de status van kinder- en mensenrechten in Vlaanderen.
  • #Gelijke Kansen
Advies

Subsidiëring jeugdhostels en jeugdverblijfcentra

Dit advies werd geschreven naar aanleiding van een decreetswijziging inzake de subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra en on...
Advies

Jeugdverblijven

In dit advies lees je meer over onze houding tegenover Jeugdtoerisme in brede zin en specifiek over het nieuwe decreet jeugdverbli...
Advies