Adviezen

In Europa en in België worden jongeren vandaag geconfronteerd met een de facto positie waarin ze eerst ervaring moeten verwerven en connecties moeten opbouwen via één of verschillende stages om op die manier een betaalde job te vinden. In België loopt zo’n twee derde van de jongeren een stage, in...
De Vlaamse Jeugdraad is positief over de voorgestelde tekst, maar maakt zich zorgen over de financiering van de verschillende subsidielijnen. Ze vraagt aan de regering om hier snel duidelijkheid in te scheppen en de sector te betrekken in de totstandkoming van de uitvoeringsbesluiten.
In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering werd beslist om een Vlaamse visie uit te werken met betrekking tot de aanpak van jeugddelinquentie. De Vlaamse Regering wilde meteen ook werk maken van een regelgevend initiatief. Het voorontwerp van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht regelt de Vlaamse bevoegdheid wat betreft het bepalen van de reactiewijzen op jeugddelinquentie.
De Vlaamse Jeugdraad reageert met dit advies op de resultaten van de eenmeting lokaal jeugdbeleid. Het is een prioriteit van de Jeugdraad om het lokaal jeugdbeleid op te volgen. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar, versterken we onze aandacht op dit thema. Voor 2014 gaf het...
Onze Vlaamse Regering heeft een Vlaams jeugd- en kinderrechtenplan, ook wel het JKP genoemd. Als Vlaamse Jeugdraad volgen we met aandacht de inspanningen die onze Vlaamse Regering doet om dit plan ook in de praktijk te brengen. We formuleerden een advies bij het ontstaan van het JKP en ook bij deze...
De Vlaamse Jeugdraad vraagt in dit advies een open blik en brede benadering rond psychisch welzijn. Want iedereen heeft een psychisch welzijn en het is een dagelijkse oefening om dit zo gezond mogelijk te houden. We focussen niet op specifieke doelgroepen of diagnoses, maar vragen we aandacht voor...
Het voorstel van de Regering betreft een wijziging aan het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Concreet wil de Vlaamse Regering de huidige bepalingen over de erkenningsvoorwaarden en de bijhorende rapportageverplichtingen aanpassen aan de recente beslissing om de politieke...
De Vlaamse Overheid moet inspanning leveren op het vlak van CO²-reductie in functie van de Europese Klimaatdoelstellingen van 2020. Deze reductie kadert in het klimaatakkoord van Parijs van 2015. Ook de beleidsdomeinen Cultuur en Jeugd moeten hun verantwoordelijkheid nemen. De Vlaamse Regering...
Op 15 februari 2017 dienden Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Van Rompuy en andere CD&V-fractieleden een conceptnota in voor nieuwe regelgeving met betrekking tot de invoering van een gegarandeerd aanbod van vrijwillige burgerdienst voor jongeren in bij het Vlaamse parlement. De Vlaamse Jeugdraad startte al in november 2016 een participatief traject richting een gedragen advies dat uiteindelijke werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van april 2017.
De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt is een uitdagend parcours. Werk is van groot belang voor de persoonlijke ontplooiing en groei naar autonomie van jongeren. Maar jongeren springen niet in een wip van schoolbank naar werkvloer. Jongeren lopen structureel meer kans op werkloosheid en worden...

Pagina's