Adviezen

Jongeren hebben nood aan maatschappelijke en politieke vorming en zien hierin een rol weggelegd voor het onderwijs. De Vlaamse Jeugdraad geeft in dit advies aanbevelingen om maatschappelijke en politieke vorming te implementeren in het onderwijs.
De Vlaamse jeugdraad adviseert proactief aan minister Smet op dit voorstel tot aanbeveling van de Europese Commissie. Mensen verwerven heel wat competenties buiten de formele schoolwereld. De (h)erkenning van dat leren is zowel voor kinderen, jongeren als hun organisaties een belangrijk thema.
De vorige minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke, stelde de commissie Monard samen om een eerste denkoefening te maken over de hervorming van het secundair onderwijs in Vlaanderen. In het rapport ‘Kwaliteit en kansen voor elke leerling’ lezen we hun visie op deze hervorming. Tegen 2014 wil...
Op 26 oktober 2009 diende minister Pascal Smet o.a. zijn beleidsnota’s Onderwijs en Gelijke Kansen in bij het Vlaams Parlement. In deze beleidsdocumenten geeft de minister de grote strategische keuzen en opties van het beleid op de twee beleidsdomeinen voor de duur van de regeerperiode weer. De...
Het concept ‘Brede School’ dook in Vlaanderen voor het eerst op in de beleidsnota Onderwijs 2004‐ 2009 van minister Vandenbroucke. Hij stimuleerde tevens een uitwerking in de praktijk via proefprojecten. Ook in het Vlaams Jeugdbeleidsplan 2006‐2009 lezen we de doelstelling om het concept te...
De Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS) is natuurlijk niet uitsluitend gericht op jongeren, maar ze vormen wel een belangrijke doelgroep. Het gaat in de eerste plaats om jongeren die onderwijs volgen en voor de eerste keer geconfronteerd worden met de zoektocht naar een baan. Maar daarnaast gaat het...
Het OESO-rapport ‘Recognition of Non-Formal and Informal Learning in Flanders (Belgium) geeft een overzicht van en een kritische reflectie over het EVC-beleid in Vlaanderen. Het OESOonderzoeksrapport is gebaseerd op een vooronderzoek uitgevoerd door CESOR. CESOR bracht in dit vooronderzoek het EVC-...